profesor nadzwyczajny

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

R E K T OR

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO w LUBLINIE
ogłasza
K O N K U R S O T W A R T Y
na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Roślin Ozdobnych Katedry Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Kandydat na stanowisko profesora nadzwyczajnego powinien posiadać:

• tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk rolniczych oraz stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie ogrodnictwo, specjalność rośliny ozdobne
• dobrą znajomość języka polskiego (prowadzenie zajęć w języku polskim)

Wymagane dokumenty:

• podanie do JM Rektora, życiorys, kwestionariusz osobowy
• akt nadania tytułu naukowego profesora
• dyplomy potwierdzające posiadane wykształcenie;
• oświadczenie, że UP będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
• oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 109 ust. 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, z późniejszymi zmianami (druki do pobrania ze strony internetowej uczelni);
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie, ul. Akademicka 13 pok. 454 (tel. 81 445-68-67) w terminie do dnia 17.02.2015 r.

Rektor

/-/ prof. dr hab. Marian Wesołowski