profesor nadzwyczajny

Matematyczno-Przyrodniczy
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi zawarte w art. 109 art. 114 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późniejszymi zmianami) a także spełniają poniższe kryteria kwalifikacyjne:
– posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w obszarze nauk technicznych w specjalnościach: Budowa i eksploatacja maszyn, Automatyka i robotyka, Inżynieria materiałowa, Inżynieria środowiskowa, Mechanika, Elektrotechnika bądź Energetyka,
– posiadają znaczący i udokumentowany dorobek naukowy w obszarze nauk technicznych,
– posiadają doświadczenie w pozyskiwaniu i kierowaniu projektami badawczymi (krajowymi i zagranicznymi),
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest upłynięcie minimum 12 miesięcy od chwili uzyskania tytułu profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.
Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ul. Armii Krajowej 13/15, pok. 8, tel. (034) 361-21-79, następujących dokumentów:
– podanie kandydata,
– kwestionariusz osobowy,
– odpis aktu nadania tytułu naukowego lub odpis dyplomu doktora habilitowanego (w zależności od statusu naukowego kandydata) w dziedzinie nauk technicznych w specjalnościach: Budowa i eksploatacja maszyn, Automatyka i robotyka, Inżynieria materiałowa, Inżynieria środowiskowa, Mechanika, Elektrotechnika bądź Energetyka, lub równorzędną decyzję Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów,
– skrócona charakterystyka dorobku naukowego,
– informacja nt. działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na wliczenie do minimum kadrowego studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa,
– oświadczenie, że AJD jest lub będzie podstawowym miejscem pracy,
– 2 poświadczone kopie recenzji dla potrzeb postępowania habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu (z okresu nieprzekraczającego 2 lat od daty uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego) lub 2 listy rekomendacyjne sporządzone przez osoby posiadające tytuł naukowy i niebędące pracownikami Akademii lub dotychczasowej jednostki zatrudniającej kandydata.
Termin składania ofert: 5 września 2014r. Termin rozstrzygnięcia: 10 wrzesień 2014r.
AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY
42-201 Częstochowa, Al. Armii Krajowej 13/15 tel.(+48) 034 361 21 79,
fax.(+48) 034 366 54 15, e-mail:wmp@ajd.czest.pl, http://www.ajd.czest.pl