profesor nadzwyczajny

Wydział Elektryczny
Politechnika Częstochowska

Warunki przystąpienia do konkursu:
1. Posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika.
2. Dorobek naukowy z zakresu elektrotechniki.
3. Znajomość zagadnień związanych z modelowaniem i analizą maszyn oraz układów napędowych w zakresie stanów dynamicznych w tym analizy i obliczeń symulacyjnych z wykorzystaniem funkcjonału przemiany energii w układach napędowych dla elementów rozłożonych.
4. Udokumentowane doświadczenie z zakresu działalności naukowo-badawczej określonej w pkt. 3.
5. Minimum 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego.
6. Kandydat winien zapoznać się z wyposażeniem laboratoriów dydaktycznych znajdujących się w Instytucie Elektrotechniki Przemysłowej i w oparciu o to wyposażenie przedstawić koncepcję modernizacji laboratorium dydaktycznego w zakresie układów elektromaszynowych i którą to koncepcję laboratorium będzie realizował w przypadku wygrania konkursu w terminach ustalonych przez Radę Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej.

Wymagane dokumenty:
1. Podanie o zatrudnienie, skierowane do JM Rektora Politechniki Częstochowskiej przez Dziekana Wydziału Elektrycznego.
2. Kwestionariusz osobowy kandydata do pracy.
3. Odpis dyplomów doktora habilitowanego, doktora, magistra oraz odpisy innych dyplomów.
4. Autoreferat zawierający informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym.
5. Oświadczenie kandydata, że Politechnika Częstochowska będzie podstawowym miejscem pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie Wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.).
6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz 883 z póżn. zm).
7. Kopie posiadanych świadectw pracy.

Zgłoszenia na konkurs wraz z podaną dokumentacją należy składać w Dziekanacie Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej, 42-200 Częstochowa, al. Armii Krajowej 17; w terminie do dnia 23.06.2014 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 26.06.2014 r.
Informacji o wynikach konkursu udziela Dziekanat Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej, tel. 34 3250 822.
Planowane zatrudnienie od dnia 01.09.2014 r. zgodnie ze Statutem Politechniki Częstochowskiej.