Profesor uczelni

Wydział Inżynieryjny
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej

Rektor Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej prowadzi rekrutację
na stanowisko profesora uczelni w Wydziale Inżynieryjnym, w dziedzinie nauk
inżynieryjno-technicznych, w grupie pracowników: badawczo-dydaktycznych.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Kandydatki/kandydaci
przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie na adres: Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, ul. Jutrzenki 135, 02-231 Warszawa, następujących dokumentów i informacji:
 podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora UTH,
 życiorys,
 odpisy dyplomu/ów uzyskania tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu
naukowego,
 informacji o osiągnięciach w sferze nauki: wykaz prac opublikowanych lub
przyjętych do druku, zrealizowanych projektów badawczych, organizacji
konferencji i wystąpień naukowych,
 oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez UTH danych osobowych
do celów prowadzonej rekrutacji.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.uth.edu.pl.