Profesor uczelni

Wydział Finansów i Zarządzania
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Do konkursu mogą przystąpić osoby zainteresowane objęciem niniejszego stanowiska w ramach Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 7 września 2020 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 września 2020 roku.

Zgłoszenia Kandydatów zostaną rozpatrzone przez Komisję w składzie:

Prof. dr hab. inż. Jacek Mercik – Rektor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu,
dr Marek Natalli – Kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu,
dr hab. Radosław Kamiński, prof. WSB – Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.
Komisja zastrzega sobie możliwość zaproszenia Kandydatów przed rozstrzygnięciem Konkursu na bezpośrednie rozmowy, uszczegóławiające informacje przekazane w dokumentacji konkursowej.

Wnioski do konkursu na w/w stanowisko powinny mieć formę pisemną i zawierać następujące dokumenty:

Życiorys wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia (ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu),
List motywacyjny zawierający w szczególności obszary zainteresowań naukowo-dydaktycznych, plan aktywności naukowej na najbliższe lata, opis najważniejszych osiągnięć dydaktycznych,
Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,
Referencje osób ze środowiska akademickiego lub zawodowego.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni przesłać swoje zgłoszenie za pomocą formularza na stronie: https://www.wsb.pl/wroclaw/poznaj-wsb/o-uczelni/oferty-pracy lub wysyłając na adres: joanna.ukleja@wsb.wroclaw.pl

Zakres obowiązków

Do konkursu mogą przystąpić osoby zainteresowane rozwojem naukowym oraz prowadzeniem zajęć dydaktycznych w ramach Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
Poszukiwane kompetencje

stopień naukowy doktora habilitowanego (nauki matematyczne, techniczne, dziedzina Informatyka)
osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej

Preferowani będą Kandydaci:
znający język polski i angielski w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
posiadający doświadczenie dydaktyczne w pracy na uczelni,
wykazujący się aktywną działalnością naukową,
posiadający znaczący dorobek naukowy z informatyki lub zastosowań informatyki,
posiadający doświadczenie w kierowaniu lub uczestniczeniu w projektach badawczych,
posiadający doświadczenie praktyczne zdobyte poza uczelnią.
Oferujemy

wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania obowiązującym na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
wsparcie organizacyjne i finansowe działań związanych z rozwojem naukowym

Warunki zatrudnienia:
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
pensum dydaktyczne wynikające z ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce

Osoba odpowiedzialna za ofertę:
Joanna Ukleja / HR
joanna.ukleja@wsb.wroclaw.pl