Profesor uczelni

Instytut Psychologii
Najnowsze ogłoszenia

Warunki przystąpienia do konkursu:
1) posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych z dyscypliny psychologia,
2) udokumentowany znaczący dorobek naukowy w dyscyplinie psychologia w postaci publikacji naukowych w j. polskim i j. angielskim, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ogólnej i psychologii zdrowia,
3) posiadanie opublikowanej monografii autorskiej w języku polskim lub obcym,
4) aktywny udział w życiu naukowym krajowym i międzynarodowym (wystąpienia z referatami na krajowych i międzynarodowych konferencjach; pobyty/stypendia/staże w uczelniach i/lub instytucjach zagranicznych),
5) doświadczenie w realizacji projektów badawczych – krajowych i międzynarodowych,
6) doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w j. polskim z zakresu psychologii,
7) biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

W przypadku zatrudnienia od pracownika oczekiwane będzie:
1) realizowanie zadań związanych z kształceniem studentów,
2) gotowość do prowadzenia zajęć w języku obcym,
3) kierowanie pracami zespołów badawczych,
4) aktywne uczestnictwo w życiu organizacyjnym środowiska akademickiego, w tym
w działalności organizacyjnej Katedry,
5) podejmowanie współpracy międzynarodowej,
6) kierowanie projektami badawczymi, w tym finansowanymi ze źródeł zewnętrznych.