Profesor uczelni

Wydział Neofilologii
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Załącznik 1
do Zarządzenia nr 71/2020 Rektora PWSZ w Nysie z dnia 21.07.2020 r.

FORMULARZ KONKURSOWY

INSTYTUCJA: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie / Wydział Neofilologii
MIASTO: Nysa
NUMER POSTĘPOWANIA: DSO 01/07/2020
STANOWISKO: profesor uczelni
DZIEDZINA NAUKI: nauki humanistyczne; dyscyplina: językoznawstwo
FORMA ZATRUDNIENIA: umowa o pracę
WYMIAR ETATU: etat
WYMÓG ZATRUDNIENIA W UCZELNI JAKO PODSTAWOWYM MIEJSCU PRACY: nie
DATA OGŁOSZENIA: 27.07.2020 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26.08.2020 r. do godz. 1200
TERMIN ROZTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 27.08.2020 r.
LINK DO STRONY: bip.pwsz.nysa.pl
SŁOWA KLUCZOWE: translatoryka, język biznesu, przekład ustny, tłumacz przysięgły

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Wydział Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie poszukuje kandydata na stanowisko profesora uczelni – z doświadczeniem naukowym, praktycznym (poza uczelnią) i dydaktycznym w dyscyplinie lingwistyki stosowanej ze stopniem naukowym doktora habilitowanego. W przypadku kandydatów z tytułem profesora ewentualne zatrudnienie nastąpi na stanowisku zgodnym z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. 2018 poz. 1368 z późn. zm.). Oczekiwane zaangażowanie w uczelni obejmować będzie m.in. prowadzenie zajęć dydaktycznych: translatologia i translatoryka praktyczna, specjalistyczna terminologia biznesowa i prawnicza, wstęp do językoznawstwa, praktyczne tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne, warsztat tłumacza przysięgłego. Ponadto kandydat powinien dysponować czasem i możliwością kierowania multidyscyplinarnymi projektami w ramach istniejących i potencjalnych umów partnerskich w obrębie Uczelni, regionu, na terenie Europy i w skali globalnej oraz uczestniczyć w bieżących pracach gremiów na poziomie uczelni i wydziału.

Do konkursu mogą przystępować kandydaci, którzy spełniają warunki określone w: Ustawie
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1368
z późn. zm.), Statucie PWSZ w Nysie oraz:
– posiadają tytuł profesora ( zatrudnienie na stanowisku zgodnym z w/w ustawą) lub stopień
doktora habilitowanego w dyscyplinie językoznawstwo,
– potwierdzone doświadczenie praktyczne w dziedzinie przekładu (przekład ustny, tłumaczenia
uwierzytelnione) i języka biznesu (ewentualnie tez innych języków specjalistycznych),
– udokumentowane zainteresowania naukowe w obszarze translatoryki,
– udokumentowane doświadczenie z zakresu dydaktyki przekładu i dydaktyki języka biznesu,
– kwalifikacje tłumacza przysięgłego języka angielskiego.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:
a) podanie skierowane do JM Rektora PWSZ w Nysie (ze wskazaniem numeru
postępowania),
b) życiorys zawodowy,
c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i tytuł / stopień naukowy,
d) dokumenty poświadczające doświadczenie dydaktyczne w zakresie filologii angielskiej,
e) wykaz publikacji naukowych,
f) dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe zdobyte poza szkolnictwem
wyższym,
g) oświadczenie, że PWSZ w Nysie będzie lub nie będzie podstawowym miejscem pracy
w przypadku wygrania konkursu.

Oferty należy przesyłać na adres:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, Dział Spraw Osobowych, pok. 07 z dopiskiem KONKURS
lub składać osobiście.

Planowany termin zatrudnienia: od dnia 01.10.2020 r.

Prosimy o umieszczenie klauzuli:
"Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji."

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.
Skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.
Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.