Profesor uczelni

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Konkurs na stanowisko PROFESORA UCZELNI w grupie badawczej w Pracowni Badań Narządu Ruchu Katedry i Kliniki Rehabilitacji i Ortopedii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA UCZELNI w grupie badawczej w pełnym wymiarze czasu pracy w Pracowni Badań Narządu Ruchu Katedry i Kliniki Rehabilitacji i Ortopedii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów jednocześnie drogą pocztową na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, al. Racławickie 1, 20-059 Lublin z dopiskiem Dziekanat Wydziału Lekarskiego oraz drogą mailową w formie skanów na adres: 2dziek.lek@umlub.pl w terminie do dnia 12.06.2020 roku.
Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:
• Posiadania co najmniej stopnia naukowego doktora nauk medycznych.
• Posiadania czynnej znajomości języka angielskiego oraz czynnej znajomości języka polskiego w przypadku cudzoziemców.
• Znaczący dorobek naukowy i organizacyjny, który w okresie nie dłuższym, niż 4 ostatnie lata osiągnął wskaźniki określone w §10 Zarządzenia Rektora UM w Lublinie w sprawie kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich – dla stanowiska profesora uczelni w grupie badawczej.