Profesor uczelni

Instytut Matematyki UG
Uniwersytet Gdański

DZIEKAN WYDZIAŁU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) za zgodą Rektora UG ogłasza

KONKURS NA STANOWISKO PROFESORA UCZELNI
(pracownik badawczo-dydaktyczny)
w Instytucie Matematyki UG
w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony od 01.12.2019 r. do 30.09.2021 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113, 116
ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz Statucie UG i odpowiadają kryteriom wskazanym
w konkursie.

Kandydaci powinni złożyć:

1) podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UG;
2) życiorys naukowy (zawierający: wykaz publikacji naukowych, staży w ośrodkach krajowych i zagranicznych, otrzymanych nagród i stypendiów, wystąpień na konferencjach (wraz z formą prezentacji), informacje o uczestnictwie w projektach badawczych finansowanych z różnych źródeł z określeniem roli w tych projektach, opis doświadczeń dydaktycznych i popularyzatorskich, opis działalności organizacyjnej, inne istotne informacje);
3) kwestionariusz osobowy – formularz można pobrać ze strony:
https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr;
4) odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie matematyki;
5) opis w (języku angielskim) planowanych badań naukowych, w tym plany wystąpień
o finansowanie projektów badawczych ze źródeł zewnętrznych.
6) deklarację o gotowości do przygotowania i prowadzenia zajęć w języku angielskim
w ramach pensum dydaktycznego;
7) list rekomendacyjny z kraju lub zagranicy w formie elektronicznej (skan podpisanego dokumentu) bezpośrednio od osoby rekomendującej na adres dziekanmfi@ug.edu.pl;
8) oświadczenia:
a) o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.),
b) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański danych osobowych kandydata zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych
do realizacji postępowania konkursowego na ww. stanowisko zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
c) iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy;
wzór oświadczeń stanowi załącznik do ogłoszenia

Przy ocenie kandydata będą brane pod uwagę będą dotychczasowe osiągnięcia naukowe, doświadczenie dydaktyczne oraz plany badawcze kandydata, w tym plany pozyskiwania środków na badania ze źródeł wewnętrznych.

Preferowana specjalność: rachunek prawdopodobieństwa i jego zastosowania
Wymagania szczegółowe:

Kandydat powinien posługiwać się biegle językiem polskim, a także językiem angielskim
w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć.

Kandydat może być zaproszony na ewentualną rozmowę kwalifikacyjną z komisją. Rozmowa będzie dotyczyć przygotowania do prowadzenia zajęć dydaktycznych, planów badawczych
i planów pozyskiwania środków zewnętrznych na badania naukowe. Rozmowa może odbyć się w formie telekonferencji.

Zgłoszenia do konkursu należy składać w Sekretariacie Instytutu Matematyki (pokój 124), Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk w terminie do 15.11.2019 r.
Brak złożenia kompletu dokumentów w tym terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury zainteresowanego bez wezwania do uzupełnienia braków.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 21.11.2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

Uniwersytet Gdański – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki zastrzega sobie prawo
do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata. Kandydaci, których oferty nie zostały zaakceptowane przez Komisję Konkursową, nie będą informowani o wynikach postępowania. Nadesłanych pocztą ofert Uczelnia nie odsyła.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UG procedury zatrudniania
na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Decyzja o zatrudnieniu zostanie podjęta w trybie określonym w art. 117 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)

DZIEKAN

prof. dr hab. PIOTR BOJARSKI