Profesor uczelni stanowisko dydaktyczne

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
 • Miejsce: Przemyśl
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko profesora uczelni na kierunku pielęgniarstwo w Instytucie Ochrony Zdrowia Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu.

Nasze wymagania

 • Posiadanie co najmniej stopnia doktora;
 • Posiadanie w swoim dorobku co najmniej siedmiu artykułów w czasopismach naukowych lub rozdziałów w monografiach naukowych lub podręcznikach i autorstwo bądź współautorstwo co najmniej jednej monografii naukowej lub podręcznika, opublikowanych w ostatnich dziesięciu latach poprzedzających konkurs;
 • Posiadanie w swoim dorobku udziału w konferencjach naukowych i aktywne zaangażowanie w organizację konferencji naukowych w uczelni wyższej, w ostatnich czterech latach;
 • Posiadanie co najmniej dziesięcioletniego stażu pracy na uczelni wyższej polegającego na wykonywaniu obowiązków dydaktycznych;
 • Posiadanie w swoim dorobku doświadczenia w pełnieniu funkcji kierowniczych bądź w organach jednoosobowych w uczelni wyższej.

Mile widziane

 • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki;
 • Posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego;
 • Posiadanie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PANS
 • Aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki
 • Inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o przyjęcie do pracy
 • Kserokopie dyplomu / dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje
 • Oświadczenie o przebiegu dotychczasowej drogi zawodowej
 • Wykaz publikacji i osiągnięć naukowych
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach rekrutacji

Załączniki