Profesor uczelni stanowisko dydaktyczne

Wydział Prawa i Nauk Społecznych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Miejsce: Kielce
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Wybrany kandydat zatrudniony na stanowisku profesora uczelni zobowiązany będzie do kształcenia studentów, uczestniczenia w kształceniu doktorantów a także do uczestniczenia w pracach organizacyjnych na rzecz Instytutu Zarządzania.

Nasze wymagania

 • 1) Posiadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.
 • 2) Posiadanie dydaktycznego dorobku publikacyjnego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości opublikowanego przez wydawnictwo zamieszczone w wykazie wydawnictw.
 • 3) Posiadanie 5–letniego stażu pracy polegającego na wykonywaniu obowiązków dydaktycznych nauczyciela akademickiego lub 10-letniego stażu pracy zawodowej w zakresie specjalności związanej z przedmiotem powierzonych zajęć dydaktycznych w zakresie:  zarządzania, w szczególności badań marketingowych, marketingu internetowego, innowacji marketingowych, strategii marketingowych na rynkach międzynarodowych, technologii marketingowych, strategii sprzedaży i promocji, wskaźników marketingowych.  logistyki w szczególności transportu międzynarodowego, centrów logistycznych, sieci logistycznych, strategii logistycznych, zarządzania flotą transportową, logistyki miejskiej, branży TSL.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Zakres obowiązków

 • Wybrany kandydat będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych UJK związane ze stanowiskiem profesora uczelni w wymiarze 300 godzin pensum rocznie w ramach kierunków zarządzanie i logistyka oraz innych, w zależności od potrzeb kierunków kształcenia. Od kandydatów oczekujemy zaangażowania w prowadzenie zajęć dydaktycznych, obejmującego także stałą troskę o podnoszenie poziomu zajęć.
 • Udział w pracach związanych z rozwojem poziomu dydaktycznego Instytutu Zarządzania.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie do Rektora o zatrudnienie na stanowisko profesora uczelni
 • 1) CV;
 • 3. Formularz kandydata o zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku profesora uczelni. https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_118_2020.html..
 • 4. Kwestionariusz osobowyhttps://www.ujk.edu.pl/Formularze_sprawy_kadrowe.html
 • 5. Odpis dyplomu o nadaniu stopnia/tytułu naukowego.
 • 6. Wykaz publikacji dydaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji od uzyskania tytułu/stopnia naukowego.
 • 7. Wykaz prowadzonych zajęć dydaktycznych (uczelnia; rok; nazwa przedmiotu, forma zajęć, wymiar godzinowy).
 • 8. Odpisy dyplomów/zaświadczeń potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, itd.

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty w wersji papierowej należy składać pod adresem:
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
  Instytut Zarządzania, ul. Uniwersytecka 15, 25-406 Kielce
  pok. 112