Profesor uczelni stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk o Zdrowiu
Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Miejsce: Nowy Sącz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Konkurs nr 2 na stanowisko profesora uczelni w Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk biologicznych
 • posiadanie wiedzy i umiejętności do prowadzenia zajęć z przedmiotów m.in. histologia, embriologia, fizjologia, potwierdzone posiadaniem co najmniej trzech publikacji naukowych z ostatnich 5 lat w dyscyplinach naukowych: biologia, biologia medyczna, nauki o zdrowiu, opublikowanych w czasopismach lub wydawnictwach naukowych, krajowych i zagranicznych indeksowanych w bazach naukowych
 • znajomość zagadnień związanych z: histologią, embriologią lub fizjologią, biologią medyczną, naukami o zdrowiu, potwierdzona certyfikatami uczestnictwa w konferencjach lub publikacjami z ostatnich 5 lat
 • posiadanie udokumentowanego doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu zajęć z przedmiotów m.in.: histologia z embriologią, fizjologia
 • w przypadku kandydata obcokrajowca wymagana jest płynna znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

Zakres obowiązków

 • realizacja zajęć dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu (240 godzin) na studiach stacjonarnych
 • własny rozwój zawodowy
 • praca organizacyjna i promocyjna na rzecz Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu w tym szczególnie w Wydziale Nauk o Zdrowiu

Oferujemy

 • Zatrudnienie nauczyciela akademickiego w grupie pracowników dydaktycznych, na podstawie umowy o pracę na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy w roku akademickim 2023/2024

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o pracę
 • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (zał. 1)
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zał. 2 )
 • życiorys
 • odpisy (kserokopie) dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie(oryginały do wglądu przed podpisaniem umowy)
 • dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce(zał. 3)
 • kopie certyfikatów, dodatkowych zaświadczeń

Załączniki