Profesor uczelni stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk Humanistycznych i Informatyki
Akademia Mazowiecka w Płocku
  • Miejsce: Płock
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk o rodzinie
  • nauki o rodzinie

Opis stanowiska

Konkurs nr 1
INSTYTUCJA: Akademia Mazowiecka w Płocku
MIASTO: Płock
STANOWISKO: PROFESOR UCZELNI (dydaktyczny)
DYSCYPLINA NAUKOWA: NAUKI O RODZINIE
RODZAJ UMOWY O PRACĘ: CZAS OKREŚLONY
WYMIAR CZASU PRACY: 1 etat
DATA OGŁOSZENIA: 11.09.2023 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.10.2023 r.
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 16.10.2023 r.
LINK DO STRONY: www. mazowiecka.edu.pl
SŁOWA KLUCZOWE: profesor, dziedzina nauk o rodzinie, filozofia, Akademia Mazowiecka w Płocku

Nasze wymagania

  • 1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: • spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz.478); • stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu filozofii • dorobek naukowy z zakresu nauk o rodzinie • doświadczenie zawodowe w szkolnictwie wyższym; • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami; • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
  • 2. Kandydaci przystępujący do konkursu obowiązani są złożyć następujące dokumenty: • podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Akademii Mazowieckiej w Płocku; • życiorys; • kwestionariusz osobowy; • własnoręcznie poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię nadania stopnia doktora habilitowanego; • wykaz publikacji naukowych; • kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej; • deklaracja znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym; • oświadczenie o spełnianiu wymagań art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/); • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/); • klauzula informacyjna (https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/); • ewentualnie inne dokumenty uzasadniające kandydaturę. Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

Zakres obowiązków

  • Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs nr 1 na stanowisko profesora uczelni na Wydziale Nauk Humanistycznych i Informatyki Akademii Mazowieckiej w Płocku” na adres: Akademia Mazowiecka w Płocku, 09-402 Płock, Plac Dąbrowskiego 2, Kancelaria Ogólna, pokój B205 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 07.30-15.30. Kandydaci, których oferty nie zostały zaakceptowane przez Komisję Konkursową nie będą informowani o wynikach postępowania. Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny. Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia. W przypadku nadesłania oferty konkursowej za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Uczelni, a nie data stempla pocztowego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PROFESORA UCZELNI NA WYDZIALE NAUK HUMANISTYCZNYCH I INFORMATYKI

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

  • Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs nr 1 na stanowisko profesora uczelni na Wydziale Nauk Humanistycznych i Informatyki Akademii Mazowieckiej w Płocku” na adres: Akademia Mazowiecka w Płocku, 09-402 Płock, Plac Dąbrowskiego 2, Kancelaria Ogólna, pokój B205