Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Rektor-Komendant Akademii Pożarniczej ogłasza otwarty konkurs na stanowisko profesora uczelni

INSTYTUCJA: Akademia Pożarnicza
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: profesor uczelni
GRUPA STANOWISK: badawczo-dydaktyczne
WYMIAR ZATRUDNIENIA: pełny wymiar czasu pracy (podstawowe miejsce pracy)
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 23.10.2023 r.
LINK DO STRONY: http://bip.apoz.edu.pl/sgs/sluzba-i-praca-w-apoz/oferty-pracynabor-do-sl/21415,ogloszenie-o-otwartym-konkursie-na-stanowisko-profesora-uczelni-w-Akademii-Pozar.html?sid=0901f6fbab2381ecbeb590d591df31a1

Nasze wymagania

 • posiadanie przynajmniej stopnia naukowego doktora habilitowanego z obszaru nauk medycznych lub nauk o zdrowiu; specjalność lekarska kardiologia lub w trakcie specjalizacji z kardiologii;
 • publikacje w znaczących, międzynarodowych czasopismach naukowych przypisanych do nauk medycznych lub nauk o zdrowiu;
 • doświadczenie w pracy w jednostkach prowadzących działalność naukową, prowadzenie projektów naukowych, udział w zespołach/komisjach/ciałach oceniających awanse naukowe, projekty, wyróżnienia z zakresu prowadzenia działalności naukowej, itd.;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, znajomość i umiejętność obsługi popularnych pakietów i programów biurowych, projektowanie i prowadzenie eksperymentów dla celów badawczych, publikowanie wyników swoich badań, tworzenie zespołów badawczych, umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy poza jednostką

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami studiów wyższych, w tym również zajęć laboratoryjnych z zakresu przedmiotów związanych z naukami o zdrowiu i naukami medycznymi;
 • promowanie prac i opieka nad studentami i doktorantami w ramach prac prowadzonych w Uczelni zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;
 • prowadzenie badań naukowych w ramach projektów realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych własnych Uczelni i środków pozyskanych w konkursach projektowych;
 • aktywne pozyskiwanie środków na badania w ramach konkursów ogłaszanych w Polsce i za granicą;
 • prowadzenie działalności publikacyjnej;
 • udział w pozyskiwaniu i realizacji prac zleconych i ekspertyz na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego;
 • uczestnictwo w pracach organizacyjnych Uczelni, w tym zwłaszcza w ramach komisji naukowych, egzaminacyjnych i doktorskich;
 • podnoszenie kwalifikacji i udział w szkoleniach;
 • współpraca z innymi jednostkami naukowymi w Polsce i za granicą zgodnie z bieżącą działalnością uczelni.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie;
 • curriculum vitae (przebieg dotychczasowej pracy: badawczo-dydaktycznej oraz wykaz publikacji, dane w zakresie określonym w kwestionariuszu osobowym);
 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawartą w niniejszym ogłoszeniu o konkursie;
 • oświadczenie o możliwości podjęcia pracy w APoż jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2023 poz. 742);
 • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2023 poz. 742) wg wzoru określonego w załączniku;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych dobrowolnie przez osobę ubiegająca się o zatrudnienie w dokumentach złożonych na potrzeby procesu rekrutacyjnego (tj. danych innych niż określone w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy).

Załączniki