Profesor uczelni stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Miejsce: Poznań
  • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Profesor uczelni w Zakładzie Ratownictwa Medycznego

Nasze wymagania

  • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) oraz w Statucie Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Uchwała Senatu UMP nr 19/ 2019 z dnia 20 marca 2019 r.)

Zakres obowiązków

  • nauczyciel akademicki / pracownik dydaktyczny

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • odpis nadania stopnia naukowego doktora
  • informacja o dorobku dydaktycznym zgodna z wymogami kryteriów zawartych w uchwale nr 169/2022 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 23 listopada 2022 r. określonych dla stanowiska profesora uczelni; w odniesieniu do wykorzystania nowoczesnych metod kształcenia, poczynionych wdrożeń innowacji, doświadczenia w podnoszeniu kwalifikacji kadr medycznych, współpracy o charakterze dydaktyczno / edukacyjnym, udziału w pozyskiwaniu ze źródeł zewnętrznych środków na działalność dydaktyczną oraz posiadania wymaganych kompetencji dydaktycznych należy załączyć stosowne certyfikaty/potwierdzenia
  • informacja o dorobku organizacyjnym
  • karta kwalifikacyjna zawierająca ostatnią ocenę okresową dotychczasowej pracy naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej i zawodowej uzyskaną w Uniwersytecie, a w przypadku braku takowej, ocena kierownika jednostki zatrudniającej; w stosunku do kandydatów spoza Uczelni – opinię ostatniego pracodawcy

Załączniki