Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości
Akademia Wymiaru Sprawiedliwości
 • Miejsce: Warszawa, Kalisz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości, lub ekonomii i finansów
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwo umyślne
 • władanie biegle językiem polskim w mowie i piśmie

Mile widziane

 • osoby posiadające znaczący, udokumentowany dorobek naukowy
 • osoby będące autorami publikacji naukowych (w tym monografii jednoautorskich)
 • osoby posiadające umiejętności projektowania, realizowania i raportowania badań naukowych w dziedzinie nauk społecznych - dysponujące udokumentowanym dorobkiem badawczym (projekty naukowo – badawcze), będące kierownikami projektów naukowo-badawczych
 • osoby posiadające doświadczenie w pracy dydaktycznej, popularyzacji wiedzy oraz we wdrażaniu rozwiązań w praktyce społecznej
 • osoby podejmujące inną aktywność w obszarach związanych z funkcjonowaniem organizacji o charakterze non profit i for profit
 • osoby władające językiem angielskim na poziomie umożliwiającym korzystanie z anglojęzycznej literatury naukowej z obszaru nauk społecznych i humanistycznych
 • osoby dające rękojmię terminowego wykonywania prac badawczych podejmowanych w AWS
 • osoby wyrażające gotowość realizacji zajęć dydaktycznych w terenie (w tym, w Kaliszu, w Warszawie i jej okolicach)

Zakres obowiązków

 • 1. Projektowanie, realizowanie i raportowanie badań naukowych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości, zwłaszcza w zakresie zagadnień związanych ze specyfiką zadań Akademii Wymiaru Sprawiedliwości
 • 2. Pomoc w projektowaniu, realizowaniu i raportowaniu badań naukowych w ramach różnych dyscyplin naukowych wchodzących w skład dziedziny nauk społecznych, zwłaszcza związanych tematycznie ze specyfiką zadań AWS
 • 3. Projektowanie, realizowanie i raportowanie różnorodnych prac rozwojowych, zwłaszcza związanych ze specyfiką zadań AWS.
 • 4. Opracowywanie projektów programów oddziaływań adresowanych do organizacji non profit oraz przedstawicieli biznesu.
 • 5. Podejmowanie działalności naukowej ukierunkowanej na budowanie dorobku naukowego AWS w tym:
 • a. publikowanie w renomowanych czasopismach i wydawnictwach;
 • b. popularyzacja wiedzy poprzez publikowanie w czasopismach i wydawnictwach popularnonaukowych i mediach
 • c. aktywne reprezentowanie AWS na konferencjach naukowych
 • d. budowanie zespołów badawczych oraz innych zespołów zadaniowych oraz kierowanie takimi zespołami w realizacji zadań AWS
 • e. wspieranie rozwoju młodych naukowców AWS
 • f. proponowanie rozwiązań problemów dla organizacji biznesowych
 • 6. Przygotowanie i prowadzenie zajęć dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych
 • 7. Przygotowanie kart prowadzonych przedmiotów oraz materiałów dla studentów.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. podanie skierowane do Rektora-Komendanta;
 • 2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną – zał. nr 1 i 2;
 • 3. curriculum vitae;
 • 4. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
 • 5. wykaz dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych;
 • 6. kopie świadectw pracy i referencji;
 • 7. oświadczenie o niekaralności
 • 8. oświadczenie o podstawowym lub dodatkowym miejscu pracy.

Załączniki