Profesor uczelni stanowisko dydaktyczne

https://aszwoj.bip.gov.pl/aktualne-oferty/829167_otwarty-konkurs.html
Akademia Sztuki Wojennej
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Nasze wymagania

 • Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu lub nauki o zarządzaniu i jakości lub nauki o bezpieczeństwie (nauki wojskowe) lub ekonomia i finanse.
 • dorobek naukowy i dydaktyczny w języku angielskim i polskim z zakresu problematyki ekonomii i finansów, szczególnie w zakresie kosztów logistyki, ekonomiki przedsiębiorstwa, mikroekonomii, makroekonomii, ekonomii i finansów sektora.
 • Dyspozycyjność i zaangażowanie na rzecz Instytutu, Wydziału i Uczelni.
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej w uczelni.
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Zakres obowiązków

 • organizowanie i prowadzenie działalności naukowej;
 • kierowanie opracowaniem prac doktorskich w zakresie posiadanych kompetencji naukowych;
 • uczestniczenie w procesie badawczym, w tym kierowanie zespołami badawczymi;
 • kierowanie zespołem dydaktycznym w zakresie merytorycznego i metodycznego prowadzenia zajęć;
 • uczestniczenie w procesie kształcenia w wymiarze określonym pensum; prowadzenie kolokwiów i egzaminów zgodnie z planami studiów i programami kształcenia;
 • popularyzowanie własnych osiągnięć naukowych w środowisku akademickim;
 • kierowanie opracowaniem materiałów dydaktycznych;

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie do Rektora-Komendanta o zatrudnienie w Akademii Sztuki Wojennej.
 • Odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego.
 • Oświadczenie, że Akademia Sztuki Wojennej będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.
 • Oświadczenie dotyczące zdolności do czynności prawnych, niekaralności i korzystania z praw publicznych.
 • Oświadczenie dotyczące pokrewieństwa z bezpośrednim przełożonym.
 • Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Załączniki