Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Katedra Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki Technicznej
Politechnika Lubelska
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej.

Nasze wymagania

 • posiadany tytuł naukowy dr hab. inż. w dziedzinie nauk technicznych w którymś z wymienionych obszarów (lub pokrewnych): informatyka, informatyka techniczna, automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne, inżynieria mechaniczna
 • doskonała znajomość języka polskiego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (co najmniej B2, może być potwierdzona publikacjami w j. angielskim)
 • predyspozycje do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej
 • prowadzenie interdyscyplinarnych badań
 • doświadczenie w publikowaniu w czasopismach z IF

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • pisemne zgłoszenie do konkursu (podanie)
 • list motywacyjny
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz w załączeniu)
 • kopie dyplomu/ów wymaganych na danym stanowisku
 • kopie innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, kwalifikacje zawodowe i kompetencje dodatkowe
 • wykaz publikacji naukowych
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie jego podstawowym miejscem pracy (formularz w załączeniu)
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji (formularz w załączeniu)

Załączniki