Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Opis stanowiska

Dziedzina nauki: nauki społeczne
Dyscyplina naukowa: Pedagogika lub psychologia
Wymiar czasu pracy: Stanowisko profesora lub profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
na pełen etat.
Podstawa nawiązania stosunku pracy i przewidywany czas zatrudnienia: Pierwsza umowa o pracę na czas określony na 2 lata, a następnie, po pozytywnej ocenie, umowa na czas nieokreślony.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1.10.2024 r.
Miejsce wykonywania pracy: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie ul. Broniewskiego 48.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.).

Nasze wymagania

 • 1) posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie pedagogika lub psychologia oraz posiadanie w dorobku osiągnięć naukowych stanowiących istotny wkład w rozwój dyscypliny;
 • 2) aktywność naukowa realizowana samodzielnie lub we współpracy z innymi uczelniami lub instytucjami naukowymi
 • 3) aktywność organizacyjna w tym w obszarze współpracy z innymi uczelniami lub instytucjami, w dyscyplinie pedagogika lub psychologia
 • 4) spełnienie wymagań językowych: język angielski – na poziomie min. B2, język polski – ojczysty lub płynny, pozwalający na wypełnianie obowiązków organizacyjnych.

Zakres obowiązków

 • 1) aktywność naukowa
 • 2) prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) wniosek o zatrudnienie kierowany do Rektora ChAT
 • 2) Curriculum Vitae (CV)
 • 3) kwestionariusz osobowy
 • 4) dyplom potwierdzający wykształcenie i posiadany stopień lub tytuł naukowy (w przypadku stopni naukowych uzyskanych za granicą - dokumenty muszą spełniać kryteria równoważności określone w art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.)
 • 5) informacja o osiągnięciach badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych w tym lista promowanych prac magisterskich lub/oraz doktorskich
 • 6) oświadczenie kandydata, że w przypadku zatrudnienia Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie będzie stanowić podstawowe miejsce pracy
 • 7) klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w ChAT i wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych
 • 8) inne dokumenty według uznania

Załączniki