Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Akademia Marynarki Wojennej Wydział Mechaniczno-Elektryczny
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
 • Miejsce: Gdynia
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

1) prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z obowiązującymi rozkładami, zasadami pracy dydaktycznej i regulaminem studiów AMW;
2) udział w opracowywaniu i uaktualnianiu ramowych i szczegółowych programów nauczania;
3) opracowywanie skryptów, podręczników i tematycznej obudowy przedmiotów dydaktycznych oraz ich uaktualnianie;

Nasze wymagania

 • 1) posiadanie tytułu zawodowego inżyniera
 • 2) posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub w starych dyscyplinach, obowiązujących przed wejściem aktualnej ustawy, przypisanych do ww. dyscypliny, w tym w szczególności informatyka
 • 3) posiadanie minimum 5-cio letniego doświadczenia dydaktycznego w szkolnictwie wyższym w obszarach: algorytmy i struktury danych, programowanie (C/C++/C#, Java), sztuczna inteligencja;

Mile widziane

 • 1) dyspozycyjność;
 • 2) umiejętność pracy w zespole;
 • 3) posiadanie doświadczenia praktycznego zdobytego poza systemem szkolnictwa wyższego

Zakres obowiązków

 • 1) prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z obowiązującymi rozkładami, zasadami pracy dydaktycznej i regulaminem studiów AMW;
 • 2) udział w opracowywaniu i uaktualnianiu ramowych i szczegółowych programów nauczania;
 • 3) opracowywanie skryptów, podręczników i tematycznej obudowy przedmiotów dydaktycznych oraz ich uaktualnianie
 • 4) kierowanie pracami dyplomowymi;

Oferujemy

 • pełen etat
 • współpracę z Biblioteką Główną w zakresie uzupełniania i uaktualniania księgozbioru niezbędnego w procesie dydaktycznym i naukowym;

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
 • 2) wykaz dorobku dydaktycznego, naukowego i organizacyjnego
 • 3) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 Ustawy
 • 4) deklaracja zatrudnienia w Akademii Marynarki Wojennej jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu art. 120 Ustawy lub dodatkowym miejscu pracy;
 • 5) kserokopie świadectw pracy (przedstawia się do wglądu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej);
 • 6) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (przedstawia się do wglądu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej);
 • 7) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku;

Załączniki