Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Miejsce: Nowy Sącz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Konkurs nr 1 na stanowisko profesora uczelni na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych
 • posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu lekarza
 • posiadanie specjalizacji z chorób wewnętrznych
 • posiadanie wiedzy do prowadzenia zajęć z przedmiotów m.in.: choroby wewnętrzne, fizjologia, elementy profesjonalizmu i komunikacji interpersonalnej potwierdzone posiadaniem co najmniej trzech publikacji naukowych z ostatnich 10 latach w dyscyplinie naukowej: nauki medyczne, nauki o zdrowiu opublikowanych w czasopismach lub wydawnictwach naukowych, krajowych i zagranicznych indeksowanych w bazach naukowych
 • posiadanie udokumentowanego doświadczenia akademickiego w prowadzeniu zajęć na kierunku lekarskim
 • deklaracja o podstawowym miejscu pracy w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • w przypadku kandydata obcokrajowca wymagana jest płynna znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

Zakres obowiązków

 • realizacja zajęć dydaktycznych w wymiarze etatu (105) godzin pensum na studiach stacjonarnych
 • własny rozwój zawodowy
 • praca organizacyjna na rzecz Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu w tym szczególnie promocyjnych na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu

Oferujemy

 • Zatrudnienie nauczyciela akademickiego w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na podstawie umowy o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy, w semestrze letnim w roku akademickim 2023/2024

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o pracę
 • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (zał. 1)
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zał. 2 )
 • życiorys
 • odpisy (kserokopie) dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie(oryginały do wglądu przed podpisaniem umowy)
 • dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce(zał. 3)
 • kopie certyfikatów, dodatkowych zaświadczeń
 • oświadczenie, że Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zał. 4)

Załączniki