Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Miejsce: Częstochowa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

profesora uczelni w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych w Collegium Medicum w ramach umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu.

Nasze wymagania

 • • posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych;
 • • posiadać udokumentowany dorobek naukowy (autorstwo lub współautorstwo artykułów naukowych w czasopismach z listy MEiN; udział w konferencjach; współpracę naukową, itp.) na poziomie 50 impact factor i wyżej
 • • posiadać kompetencje i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej;
 • • ukończona specjalizacja lekarska w zakresie onkologii klinicznej, chemioterapii nowotworów, radioterapii nowotworów;
 • • posiadać czynną praktykę lekarską w zakresie onkologii klinicznej
 • • posiadać kompetencje językowe niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • publikacja artykułów

Oferujemy

 • umowa o pracę

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektor (w treści należy podać numer konkursu)
 • kwestionariusz osobowy (wg wzoru w załączniku nr 3)
 • odpis aktu nadania tytułu naukowego
 • wykaz osiągnięć naukowych lub artystycznych lub dydaktycznych lub organizacyjnych (wg wzoru w załączniku nr 4)
 • oświadczenie, że UJD będzie stanowić podstawowe miejsce pracy z dniem zatrudnienia (wg wzoru w załączniku nr 5)
 • deklaracja o dziedzinie i dyscyplinie (wg wzoru w załączniku nr 6)
 • deklaracja o wliczeniu do liczby N (wg wzoru w załączniku nr 7)
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności (wg wzoru w załączniku nr 8)
 • oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych (wg wzoru w załączniku nr 9
 • dodatkowo premiowany będzie wykaz publikacji dydaktycznych lub naukowych zaplanowanych do opublikowania afiliowanych przez UJD (wraz z planowanym miejscem publikacji)

Załączniki