Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Chemii
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko profesora Uniwersytetu w Zespole Analizy Instrumentalnej Wydziału Chemii

Konkurs numer 28.2024.ZAI.WCH.AH z dnia 14.03.2024 r.

Jednostka organizacyjna: Zespół Analizy Instrumentalnej, Wydział Chemii
Nazwa stanowiska: profesor Uniwersytetu
Liczba stanowisk: 1
Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawczo-dydaktyczna
w dyscyplinie/dyscyplinach: nauki chemiczne
w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze
Wymiar etatu: pełny etat
Okres zatrudnienia: czas określony
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2024 r.
Termin składania dokumentów: 15 kwietnia 2024 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: czerwiec 2024 r.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Stopień doktora nauk chemicznych.
 • Posiadanie okresu zatrudnienia na stanowisku profesora uczelni w uczelni lub jednostce badawczej polskiej lub na stanowisku równoważnym w uczelni lub jednostce badawczej zagranicznej lub okresu zatrudnienia na stanowisku kierownika grupy badawczej w uczelni lub jednostce badawczej polskiej lub zagranicznej.
 • Znaczący dorobek naukowy w zakresie szeroko pojętej optycznej spektroskopii molekularnej, z elementami jej analitycznych aspektów, udokumentowany: •publikacjami w uznanych czasopismach międzynarodowych •wystąpieniami na konferencjach •współpracą międzynarodową i udziałem w grantach lub projektach badawczych.
 • Istotne doświadczenie w kształceniu młodej kadry udokumentowane: • promotorstwem lub opieką nad przygotowaniem prac licencjackich lub magisterskich lub doktorskich •opieką nad studentami w ramach projektów wymiany.
 • Biegła znajomość języka polskiego.
 • Znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku.
 • Rozpoznawalność naukowa udokumentowana: • znaczącą wartością współczynnika wpływu (wskaźnika h) i innych parametrów bibliometrycznych •pełnieniem funkcji recenzenta w przewodach doktorskich oraz wykonanymi recenzjami grantów badawczych lub pełnieniem funkcji edytora w międzynarodowych czasopismach naukowych.
 • Doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń w zakresie szeroko pojętej spektroskopii molekularnej, w tym utworzenie autorskich propozycji dydaktycznych. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu chemii kwantowej lub modelowania molekularnego lub termodynamiki statystycznej lub zastosowań informatyki w chemii.
 • Doświadczenie organizacyjne udokumentowane: • wkładem w organizację konferencji naukowych lub zarządzaniem projektami badawczymi lub organizowaniem prac w konsorcjach badawczych • pełnieniem innych funkcji kierowniczych związanych z działalnością badawczą lub dydaktyczną.

Zakres obowiązków

 • Obszar badawczy 1. Prowadzenie badań naukowych w zakresie szeroko pojętej spektroskopii molekularnej. 2. Udział w badaniach naukowych. 3. Ubieganie się o środki na finansowanie badań.
 • Obszar dydaktyczny 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych. 2. Opieka nad doktorantami i dyplomantami.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 • Życiorys.
 • Skan dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności dydaktycznej i organizacyjnej kandydata.
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 • Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pobierz Oświadczenie – artykuł 113).
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

Załączniki