Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Podstawowych Problemów Techniki Instytut Fizyki Teoretycznej
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Opis stanowiska

Oczekuje się, że kandydat(ka) będzie prowadzić badania naukowe i publikować ich wyniki, wykazywać aktywność w pozyskiwaniu grantów, z zaangażowaniem prowadzić zajęcia dydaktyczne, a także angażować się w prace organizacyjne Instytutu i Wydziału. Tematyka naukowa obejmuje zagadnienia z zakresu teorii materii skondensowanej, zgodnie z profilem naukowym Instytutu Fizyki Teoretycznej Wydziału Podstawowych Problemów Techniki, w szczególności badania materiałów topologicznych.

Nasze wymagania

 • ● stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki fizyczne,
 • ● osiągnięcia naukowe stanowiące znaczny wkład w rozwój dyscypliny naukowej nauki fizyczne,
 • ● udokumentowana mobilność naukowa i doświadczenie naukowe w zagranicznych jednostkach naukowych,
 • ● doświadczenie w opiece naukowej,
 • ● doświadczenie dydaktyczne, w tym wykłady,
 • ● doświadczenie organizacyjne w instytucji akademickiej,
 • ● dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca prowadzenie zajęć w obu językach.

Zakres obowiązków

 • ● prowadzenie, organizacja i kierowanie badaniami naukowymi zgodnie z profilem badawczym określonym w opisie stanowiska,
 • ● sprawowanie opieki naukowej nad doktorantami i młodymi naukowcami
 • ● opracowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie podstaw matematyki i fizyki, fizyki ciała stałego oraz fizyki teoretycznej, na studiach pierwszego i drugiego stopnia,
 • ● współpraca z instytucjami zewnętrznymi, w tym w szczególności zagranicznymi, w zakresie prowadzonych prac naukowo-badawczych,
 • ● ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • ● przygotowywanie wniosków o granty badawcze,
 • ● wykonywanie zleconych przez przełożonych prac organizacyjnych na rzecz Instytutu, Wydziału i Uczelni, związanych z prowadzoną działalnością badawczą i organizacyjną.

Oferujemy

 • ● zatrudnienie w prestiżowej Uczelni,
 • ● pracę w środowisku naukowym i kompleksie laboratoryjnym na najwyższym światowym poziomie,
 • ● możliwość realizacji planów badawczych, wsparcie w pozyskiwaniu grantów badawczych, ułatwienia w realizacji staży naukowych,
 • ● możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji,
 • ● wsparcie dalszego awansu zawodowego, w tym uzyskiwania stopni i tytułów naukowych,
 • ● atrakcyjne programy motywacyjne, w tym premie finansowe za efektywność naukową, znaczące zniżki dydaktyczne dla naukowców realizujących projekty badawcze,
 • ● wsparcie socjalne; dostępność atrakcyjnych pakietów opieki medycznej dedykowanych pracownikom PWr.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Rektora, zawierające adres poczty elektronicznej kandydata oraz numer referencyjny konkursu https://wppt.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy;
 • 2. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie https://wppt.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy;
 • 3. Kopia dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego;
 • 4. Autoreferat w formie jednego pliku PDF, zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej: ● wykształcenie, dotychczasowe zatrudnienie, uzyskane stopnie naukowe i tytuły zawodowe, ● zwięzły opis najważniejszych osiągnięć naukowych z uwzględnieniem wymagań konkursu, ● lista publikacji z ostatnich pięciu pełnych lat kalendarzowych z podaniem punk-tacji MEiN (wg najnowszego wykazu, https://wykazy.net.pl/search.php), z wy-szczególnieniem cyklu publikacji wskazanego w wymaganiach konkursowych, ● łączna liczba cytowań z wyłączeniem cytowań własnych oraz wartość indeksu Hirscha (wg Web of Science lub SCOPUS), ● wykaz realizowanych projektów naukowych ze wskazaniem roli kandydata, ● wykaz uzyskanych stypendiów i nagród przyznawanych w drodze konkursu, ● informacja o odbytych stażach naukowych i zawodowych o długości min. 1 miesiąc, ● informacja o osiągnięciach i posiadanych kompetencjach dydaktycznych, ● informacja o dalszych planach naukowych w kontekście działalności Instytutu Fizyki Teoretycznej Wydziału Podstawowych Problemów Techniki PWr.
 • 5. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych https://wppt.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy;
 • 6. Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce https://wppt.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy;
 • 7. Oświadczenie Kandydata/Kandydatki, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy https://wppt.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy.

Załączniki