Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Miejsce: Szczecin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Opis stanowiska

REKTOR ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE
ogłasza konkurs na stanowisko
PROFESORA UCZELNI w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w wymiarze pełnego etatu
w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Nasze wymagania

 • 1. Legitymowanie się stopniem doktora habilitowanego w dyscyplinie Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport,
 • 2. Posiadanie dorobku naukowego w zakresie zbliżonym do tematyki badań prowadzonych w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych
 • 3. Gotowość do realizacji zajęć dydaktycznych z przedmiotów zgodnych z profilem kształcenia realizowanym w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych,
 • 4. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca realizację prac badawczych i udział w projektach międzynarodowych,
 • 5. Znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz współpracy naukowej.

Zakres obowiązków

 • Realizacja zajęć dydaktycznych z przedmiotów zgodnych z profilem kształcenia realizowanym w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych,
 • Prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport ze szczególnym uwzględnieniem tematyki badań naukowych realizowanych w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) wniosek o zatrudnienie
 • 2) C. V
 • 3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • 4) odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora habilitowanego
 • 5) wykaz dorobku naukowego i zawodowego
 • 6) inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie
 • 7) program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku
 • 8) udokumentowaną znajomość języka obcego
 • 9) oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie stanowił podstawowe miejsce pracy
 • 10) zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) – załącznik nr 1.

Załączniki