Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nowych Technologii i Chemii
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria materiałowa

Opis stanowiska

Kandydata do objęcia stanowiska profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych powinno cechować doświadczenie w prowadzeniu pracy naukowej i dydaktycznej, udokumentowane dorobkiem naukowym przynależnym do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych: automatyka, elektronika i elektrotechnika lub inżynieria materiałowa. Osoba ta będzie zajmować się optyczną charakteryzacją warstw półprzewodnikowych oraz charakteryzacją detektorów podczerwieni. Wymagana jest wiedza i doświadczenie w zakresie wymienionej tematyki. Kandydat będzie uczestniczył w procesie dydaktycznym – fizyki ogólnej.

Nasze wymagania

  •  kwalifikacje zawodowe potwierdzone stopniem doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w zakresie automatyka, elektronika i elektrotechnika lub inżynieria materiałowa;  znajomość zagadnień związanych z fizyką ciała stałego oraz budową detektorów podczerwieni;  znajomość metodologii pomiarowych struktur półprzewodnikowych;  rozpoznawalny dorobek naukowy, co najmniej 10 publikacji zgodnie z aktualnym Wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN, indeks Hirscha co najmniej 9;  aktywny udział w konferencjach międzynarodowych i krajowych z prezentacjami wygłoszonymi w języku angielskim i polskim;  kierowanie w co najmniej 1 projektem badawczym;  dobra znajomość języka angielskiego.

Zakres obowiązków

  • Kandydata do objęcia stanowiska profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych powinno cechować doświadczenie w prowadzeniu pracy naukowej i dydaktycznej, udokumentowane dorobkiem naukowym przynależnym do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych: automatyka, elektronika i elektrotechnika lub inżynieria materiałowa. Osoba ta będzie zajmować się optyczną charakteryzacją warstw półprzewodnikowych oraz charakteryzacją detektorów podczerwieni. Wymagana jest wiedza i doświadczenie w zakresie wymienionej tematyki. Kandydat będzie uczestniczył w procesie dydaktycznym - fizyki ogólnej.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:  podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;  kwestionariusz osobowy;  życiorys zawodowy (CV), informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;  odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;  oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;  oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony;  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;  oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym miejscem pracy. Wzory dokumentów dostępne są pod adresem: https://bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

Załączniki