Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Konkurs dotyczy objęcia stanowiska profesora PBŚ w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Telekomunikacji i Informatyki Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki jako podstawowego miejsca pracy. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.).
Pracownik zatrudniony na stanowisku profesora PBŚ będzie odpowiedzialny za prowadzenie wybranych zajęć dydaktycznych w zakresie: wykładów, seminariów, ćwiczeń audytoryjnych, ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych w wymiarze co najmniej 210 godzin w ciągu roku akademickiego.

Nasze wymagania

 • 1. posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych związanych z informatyką techniczną i telekomunikacją lub pokrewnych,
 • 2. posiadanie przygotowania pedagogicznego lub gotowość do podjęcia kursu z przygotowania pedagogicznego oraz predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami,
 • 3. w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Mile widziane

 • 1. mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym prowadzić zajęcia z cudzoziemcami

Zakres obowiązków

 • 1. Pracownik zatrudniony na stanowisku profesora PBŚ będzie odpowiedzialny za prowadzenie wybranych zajęć dydaktycznych w zakresie: wykładów, seminariów, ćwiczeń audytoryjnych, ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych w wymiarze co najmniej 210 godzin w ciągu roku akademickiego.
 • 2. Oczekuje się, że kandydat oprócz działalności naukowej i dydaktycznej będzie promotorem prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich oraz doktoratów a także będzie uczestniczył w czynnościach organizacyjnych w zakresie dydaktyki oraz organizacji dydaktyki (np. opracowanie/przygotowanie ćwiczeń laboratoryjnych, instrukcji laboratoryjnych, uczestnictwo w radach programowych kierunków studiów).

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) podanie o przyjęcie na stanowisko
 • 2) cv kandydata,
 • 3) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • 4) opis dotychczasowej pracy zawodowej, z wyszczególnieniem osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, jakie pozostają w związku z rodzajem stanowiska będącego przedmiotem konkursu
 • 5) świadectwa pracy z ostatnich lat,
 • 6) oświadczenie, że kandydat spełnia warunki określone w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.)
 • 7) oświadczenie, że Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich będzie podstawowym miejscem zatrudnienia kandydata,
 • 8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Biuro Dziekana
  Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
  Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
  Al. Prof. S. Kaliskiego 7
  85-789 Bydgoszcz
  telefon: 52 340 80 11
  adres e-mail: biuro.dziekana.wtiie@pbs.edu.pl