Profesor uczelni stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk Społecznych
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
 • Miejsce: Suwałki
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o bezpieczeństwie

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko – profesor uczelni, dziedzina nauki: nauki społeczne, dyscyplina naukowa: nauki o bezpieczeństwie.
https://bip.puz.suwalki.pl/oferty-pracy/nauczyciele-akademiccy/rok-2024/konkurs-na-stanowisko-profesora-uczelni-1-etat-na-kierunku-bezpieczenstwo-wewnetrzne,art804/

Nasze wymagania

 • 1) posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub profesora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: nauki o bezpieczeństwie,
 • 2) dorobek naukowy i dydaktyczny w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: nauki o bezpieczeństwie.
 • 3) doświadczenie dydaktyczne na poziomie szkolnictwa wyższego,
 • 4) doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią związane z umiejętnościami wskazanymi w opisie efektów uczenia się dla kierunku.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
 • inne obowiązki wynikające z Zarządzenia nr 15/2022 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu obowiązków nauczycieli akademickich

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • a) wniosek o zatrudnienie skierowane do JM Rektora PUZ w Suwałkach,
 • b) CV kandydata
 • c) kwestionariusz dla ubiegającego się o zatrudnienie (druk w załączeniu),
 • d) oświadczenie o spełnianiu wymagań, zgodne z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2023, poz. 742 ze zm.),
 • e) oświadczenie, że PUZ w Suwałkach będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy (art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2023, poz. 742 ze zm.),
 • f) oświadczenie wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L. 119/1, 4/5/2016), tj. obowiązek informacyjny RODO i oświadczenie RODO dla kandydata do pracy (druki w załączeniu),
 • g) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje. W przypadku gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
 • h) spis publikacji,
 • i) dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią związane z umiejętnościami wskazanymi w opisie efektów uczenia się dla kierunku.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Składać do dnia 06.06.2024 r. w Biurze Rektora - pokój 203 w godz. 8.00-15.00 lub przesłać na adres: PUZ w Suwałkach, ul. Noniewicza 10, 16 – 400 Suwałki z dopiskiem „Konkurs na stanowisko profesora uczelni (1 etat) na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne"