Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
Uniwersytet Zielonogórski
 • Miejsce: Zielona Góra
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki zatrudni pracownika na stanowisku Profesora UZ w grupie badawczo-dydaktycznej.

Nasze wymagania

 • stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie odpowiadającej obecnej dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne,
 • w ostatnich 10 latach co najmniej trzy publikacje o współczynniku wpływu IF wg bazy Web of Science większym niż 8,
 • w ostatnich 10 latach udział w co najmniej dwóch projektach B+R o budżecie co najmniej 1 mln PLN.

Zakres obowiązków

 • kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów,
 • realizacja pensum dydaktycznego oraz inne prace związane z procesem dydaktycznym, kształceniem i wychowywaniem studentów,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z programami i planami studiów oraz programami kształcenia w szkole doktorskiej (w szczególności wykładów, seminariów, ćwiczeń, ćwiczeń terenowych i plenerowych, zajęć praktycznych, laboratoriów, zajęć projektowych lub artystycznych, lektoratów, zajęć sportowych, zajęć prowadzonych w formie zdalnego nauczania, zajęć w języku obcym, zajęć na studiach doktoranckich i w szkołach doktorskich) w wymiarze ustalonym w regulaminie pracy i umowie o pracę, w terminach określonych harmonogramem (i organizacją roku akademickiego) z wykorzystaniem aparatury i sprzętu dostępnego w Instytucie,
 • opracowywanie i aktualizowanie sylabusów do prowadzonych przedmiotów,
 • doskonalenie form dydaktycznych i metod weryfikacji efektów uczenia się (z uwzględnieniem uwag pohospitacyjnych i opinii wyrażonych w ankietach studenckich oceny prowadzącego zajęcia, badania nakładu pracy studenta i wytycznych przedstawionych przez Zespół ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia),
 • troska o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia,
 • gromadzenie i przechowywanie zgodnie z procedurą, dokumentacji potwierdzającej uzyskanie przez studentów założonych w programie studiów efektów uczenia się,
 • przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów,
 • pełnienie dyżurów dydaktycznych (konsultacji) zgodnie z planem przedstawionym na początku semestru,
 • przekazywanie studentom na pierwszych zajęciach z prowadzonego przedmiotu informacji dot. celu i problematyki zajęć, literatury podstawowej i uzupełniającej, zasad oceny i weryfikacji efektów uczenia się, sposobu zaliczania przedmiotu i ustalenia oceny końcowej,
 • przygotowywanie pomocy dydaktycznych, w tym podręczników akademickich, skryptów, prezentacji multimedialnych i innych materiałów na potrzeby prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • monitorowanie zasobów bibliotecznych w zakresie dostępności literatury zalecanej na prowadzonym przedmiocie,
 • udział w opracowywaniu programów studiów dla nowych kierunków lub specjalności,
 • inne czynności zlecone przez bezpośredniego przełożonego, niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania procesu dydaktycznego,
 • przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu zajęć i konsultacji, właściwe prowadzenie dokumentacji dydaktycznej, również w formie elektronicznej),
 • przedstawienie kierownikowi jednostki proponowanej problematyki prac dyplomowych,
 • prowadzenie opieki promotorskiej nad przygotowywaniem przez studentów pracy dyplomowych w tym sprawdzenie pracy dyplomowej przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego,
 • pełnienie roli opiekuna roku,
 • sprawdzanie i recenzowanie prac dyplomowych oraz udział w komisjach przeprowadzających egzaminy dyplomowe, komisjach egzaminów doktorskich uczestników studiów doktoranckich,
 • opieka nad studentami kierunku studiów danego cyklu kształcenia,
 • kierowanie studenckimi praktykami zawodowymi lub sprawowanie opieki nad tymi praktykami,
 • opieka nad kołami naukowymi,
 • udział w hospitacji zajęć dydaktycznych,
 • opieka nad studentem w ramach wymiany międzynarodowej,

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora habilitowanego,
 • kopie co najmniej dwóch publikacji o współczynniku wpływu IF wg bazy Web of Science większym niż 3,
 • lista projektów B+R o budżecie co najmniej 1 mln PLN, w których uczestniczył Kandydat.