Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Opolska
 • Miejsce: Opole
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Nasze wymagania

 • 1) stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości,
 • 2) doświadczenie dydaktyczne na poziomie akademickim,
 • 3) biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (język ojczysty),
 • 4) dobra znajomość języka angielskiego.

Zakres obowiązków

 • zakres obowiązków określony został w załączniku

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) podanie – zaadresowane do JM Rektora Politechniki Opolskiej,
 • 2) życiorys zawodowy (CV),
 • 3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • 4) kserokopie dokumentów poświadczających uzyskanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego, stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego,
 • 5) informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym oraz zawodowym,
 • 6) oświadczenie kandydata, że Politechnika Opolska będzie jego podstawowym miejscem pracy,
 • 7) oświadczenie o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • 8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji o treści: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacyjnego, prowadzonego przez Politechnikę Opolską zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Zgłoszenia do konkursu należy składać w terminie do dnia 17.06.2024 r.
  na adres: Sekretariat Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania
  ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole, tel. 77 449 8800 lub, w przypadku dokumentów składanych w formie elektronicznej, na adres e-mail: weiz@po.edu.pl