Profesor uczelni stanowisko dydaktyczne

Instytut Psychologii
Uniwersytet Zielonogórski
 • Miejsce: Zielona Góra
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Instytut Psychologii w Uniwersytecie Zielonogórskim poszukuje pracownika na stanowisko profesora uczelni w grupie dydaktycznej.

Nasze wymagania

 • Tytuł zawodowy magistra psychologii
 • Tytuł naukowy: doktor habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie: psychologia
 • Zainteresowania naukowe i/lub praktyczne w zakresie psychologia ogólna, psychologia emocji, psychologia osobowości
 • Dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych lub dorobek praktyczny w wybranej dziedzinie psychologii
 • Gotowość do dalszego rozwoju
 • Dyspozycyjność w zakresie prac organizacyjnych w Instytucie Psychologii
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych i prowadzenie działalności naukowej

Zakres obowiązków

 • kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów
 • realizacja pensum dydaktycznego oraz inne prace związane z procesem dydaktycznym, kształceniem i wychowywaniem studentów
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych Uczelni
 • stałe podnoszenie kompetencji zawodowych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie kandydata kierowane do JM Rektora UZ
 • list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 • wykaz dorobku naukowego i organizacyjnego
 • sprecyzowany plan dalszego rozwoju
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
 • w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Uniwersytet Zielonogórski proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Uniwersytet Zielonogórski przez okres najbliższych 6 miesięcy

Weź udział w rekrutacji

 • Instytut Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 69, pok. P106, 65-762 Zielona Góra