Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Katedra Filozofii Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • filozofia

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ogłasza konkurs
na stanowisko profesora uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w dyscyplinie filozofia
w Katedrze Filozofii
Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii
Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej

Nasze wymagania

 • O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci, którzy spełniają wymogi określone w art. 113 i 116 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U., z 2023 r., poz. 742 z póź. zm.) i § 50 ust. 3 Statutu UEK tzn. odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 1) posiadają co najmniej stopień doktora habilitowanego, 2) legitymują się znaczącymi osiągnięciami: naukowymi i dydaktycznymi oraz organizacyjnymi.
 • Dodatkowe wymagania i oczekiwania: 1) posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia,
 • 2) zainteresowania naukowe dotyczące filozofii kontynentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z filozofią religii, metafizyką i myślą postsekularną,
 • 3) dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w przypadku obcokrajowców także dobra znajomość języka polskiego w mowie i w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć,
 • 4) doświadczenie i znaczące osiągnięcia w działalności dydaktycznej (prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie filozofii i etyki, minimum 7-letni staż pracy w uczelni na stanowisku nauczyciela akademickiego, kształcenie studentów i doktorantów),
 • 5) doświadczenie i znaczące osiągnięcia w działalności naukowej (np. publikacje, granty, udział z referatami w konferencjach i stażach krajowych/zagranicznych, nagrody za działalność naukową),
 • 6) doświadczenie i znaczące osiągnięcia organizacyjne (np. organizacja wydarzeń popularyzujących naukę takich jak konferencje naukowe, seminaria naukowe, udział w zespołach redakcyjnych),
 • 7) opis koncepcji dalszego rozwoju naukowego,
 • 8) w przypadku zatrudnienia, złożenie oświadczenia pracownika o prowadzeniu działalności naukowej w dyscyplinie filozofia oraz nauki o kulturze i religii,
 • 9) w przypadku zatrudnienia, złożenie oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na zaliczenie do pracowników prowadzących działalność naukową (liczba N) w UEK.

Zakres obowiązków

 • Główne zadania: 1) prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim, udział w kształceniu doktorantów,
 • 2) udział w rozwoju kadry naukowej,
 • 3) realizacja badań naukowych mono- i interdyscyplinarnych w ramach grantów krajowych i zagranicznych,
 • 4) przygotowanie i publikacja wyników badań,
 • 5) aplikowanie o zewnętrzne źródła finansowania badań naukowych, udział w realizacji projektów międzynarodowych,
 • 6) współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
 • 7) działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
 • 8) realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Oferujemy

 • Planowane zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy od dnia 1 października 2024 roku na okres 2 lat z możliwością przedłużenia.
 • Oferujemy: 1) stabilne zatrudnienie oraz ciekawą pracę i możliwość rozwoju zawodowego,
 • 2) szkolenia, w tym językowe,
 • 3) udział w projektach i w konferencjach naukowych, w tym zagranicznych,
 • 4) możliwość poznania wybitnych ludzi,
 • 5) pakiet świadczeń socjalnych,
 • 6) możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie, z pracowniczego programu emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Wymagane dokumenty: 1) wniosek własny i życiorys,
 • 2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 • 3) kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego (w przypadku dyplomów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz (jeśli dotyczy) informacja/zaświadczenie o równoważności stopnia naukowego uzyskanego za granicą z odpowiednim polskim stopniem naukowym
 • 4) wykaz doświadczenia praktycznego w zakresie dydaktyki i badań naukowych, w tym szkoleń, staży i stypendiów,
 • 5) kopia świadectwa pracy lub zaświadczenie potwierdzające staż pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 • 6) informacje i ewentualne opinie na temat: a) zainteresowań naukowych, b) doświadczenia i osiągnięć dydaktycznych, c) doświadczenia i osiągnięć publikacyjnych, d) udziału w wydarzeniach popularyzujących naukę takich jak konferencje naukowe, seminaria naukowe, jak też udział w projektach naukowo-badawczych,
 • 7) oświadczenie lub kopia zaświadczenia potwierdzającego dobrą znajomość języka angielskiego, a dla obcokrajowców również oświadczenie lub kopia zaświadczenia potwierdzającego dobrą znajomość języka polskiego,
 • 8) oświadczenie, że z chwilą podjęcia pracy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy*,
 • 9) oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*,
 • 10) deklaracja kandydata w sprawie oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do pracowników prowadzących działalność naukową (tzw. liczba N) oraz w sprawie oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie naukowej, które reprezentował będzie w przypadku jego zatrudnienia w UEK*,
 • 11) oświadczenie o braku pokrewieństwa na podstawie art. 118 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*,
 • 12) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w trakcie procesu rekrutacji – w załączeniu.
 • *Druki formularzy i oświadczeń można pobrać na stronie: https://bip.uek.krakow.pl/artykuly/203/dokumenty-do-pobrania
 • W przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski należy dołączyć tłumaczenie dokumentu na język polski.

Załączniki