Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko Profesora Uczelni w Instytucie Prawa, Ekonomii i Administracji

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych;
 • specjalizacja z zakresu prawa międzynarodowego publicznego;
 • legitymowanie się dorobkiem naukowym (w tym w j. angielskim) z zakresu prawa międzynarodowego publicznego;
 • legitymowanie się co najmniej 15-letnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu nauk prawnych w uczelni wyższej;
 • odbycie co najmniej jednego stażu lub stypendium naukowego w zagranicznej uczelni lub zagranicznym ośrodku badawczym;
 • udział w co najmniej 3 projektach naukowo-badawczych adresowanych do uczelni wyższych, w tym finansowanych z działalności statutowej, badawczej lub subwencji ministerialnej;
 • udokumentowany udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Mile widziane

 • udokumentowana znajomość przynajmniej jednego języka obcego;
 • ukończona aplikacja prawnicza z wynikiem pozytywnym;
 • co najmniej 5-letni staż pracy w zawodzie prawniczym (sędzia, adwokat, notariusz, radca prawny, prokurator);
 • autorstwo skryptu lub podręcznika akademickiego;
 • wypromowanie co najmniej jednego doktora.

Zakres obowiązków

 • realizacja zadań związanych z kształceniem studentów;
 • aktywne uczestnictwo w życiu organizacyjnym środowiska akademickiego, w tym w działalności organizacyjnej na rzecz Instytutu;
 • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w językach obcych;
 • udział w projektach naukowo-badawczych, w tym finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 • publikowanie wyników badań w monografiach naukowych oraz czasopismach o zasięgu krajowym i zagranicznym w językach: polskim i obcych;
 • realizacja zadań i wykonywanie obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Oferujemy

 • praca w uczelni wyższej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu;
 • kwestionariusz osobowy, życiorys (CV);
 • kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych i dyplomów potwierdzających uzyskanie stopni naukowych (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art. 328 ustawy z 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.);
 • wykaz publikacji (z ostatnich 4 lat);
 • wykaz projektów badawczych, w realizacji których brał(a) udział kandydat (ka);
 • kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje;
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu);
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;
 • oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.);
 • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.);
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata na pracownika w procesie rekrutacyjnym.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją należy składać osobiście lub przesłać na adres: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków (p.236) do dnia 19.06.2024 r.