Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział nauk Społecznych i Sztuki
Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Miejsce: Nowy Sącz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Opis stanowiska

Konkurs nr 1 na stanowisko profesora uczelni na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika
 • posiadanie dorobku naukowego: książki, monografie naukowe, artykuły naukowe opublikowane w punktowanych czasopismach naukowych
 • aktywne uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, potwierdzone zaświadczeniami lub certyfikatami
 • aktywność naukowa, realizowana we współpracy z uczelniami krajowymi i zagranicznymi
 • opieka naukowa nad nauczycielami akademickimi
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem badawczym lub aktywne uczestnictwo w pracach zespołu badawczego
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy wykładowcy w uczelni z przedmiotów: edukacji przyrodniczej, ekologicznej, technicznej i informatycznej, w edukacji wczesnoszkolnej
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe z zakresów: metodyki edukacji przyrodniczej, ekologicznej, technicznej i informatycznej, w edukacji wczesnoszkolnej, potwierdzone stosownymi dokumentami
 • doświadczenie w prowadzeniu i recenzowaniu prac dyplomowych
 • deklaracja o podstawowym miejscu pracy w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • w przypadku kandydata obcokrajowca wymagana jest bardzo dobra znajomość języka polskiego

Zakres obowiązków

 • realizacja zajęć dydaktycznych w wymiarze 210 godz. na jednolitych studiach magisterskich
 • własny rozwój zawodowy
 • własny rozwój naukowy, w tym: udział w badaniach i publikacje naukowe
 • praca organizacyjna na rzecz Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, w tym szczególnie na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki

Oferujemy

 • Zatrudnienie nauczyciela akademickiego w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, na podstawie umowy o pracę na czas określony w roku akademickim 2024/2025, w pełnym wymiarze czasu pracy

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o pracę
 • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (zał. 1)
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zał. 2 )
 • życiorys
 • odpisy (kserokopie) dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie(oryginały do wglądu przed podpisaniem umowy)
 • dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce(zał. 3)
 • dokumenty potwierdzające:
 • a) dorobek naukowy (wykaz publikacji, potwierdzenie udziału w zespole badawczym),
 • b) opiekę nad nauczycielami akademickimi,
 • kopie certyfikatów, dodatkowych zaświadczeń
 • oświadczenie, że Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zał. 4)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy składać: osobiście lub przesłać na adres Uczelni: ANS w Nowym Sączu, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz, Sekretariat Ogólny, pokój 01. Na kopercie należy umieścić adnotację: „Konkurs nr 1 na stanowisko profesora uczelni w WSS” albo przesłać na email: mhinc@ans-ns.edu.pl