Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Katedra Analiz Strategicznych Instytutu Zarządzania Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ogłasza konkurs
na dwa stanowiska profesora uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
w Katedrze Analiz Strategicznych
Instytutu Zarządzania
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Nasze wymagania

 • O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci, którzy spełniają wymogi określone w art. 113 i 116 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U., z 2023 r., poz. 742 z póź. zm.) i § 50 ust. 3 Statutu UEK tzn. odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
 • 1) posiadają co najmniej stopień doktora habilitowanego,
 • 2) legitymują się znaczącymi osiągnięciami: naukowymi i dydaktycznymi oraz organizacyjnymi.
 • Dodatkowe wymagania i oczekiwania:
 • 1) posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości lub dyscyplinie nauk o zarządzaniu,
 • 2) znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, na poziomie dobrym w przypadku obcokrajowców także znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie na poziomie dobrym tj. w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć,
 • 3) zainteresowania naukowe dotyczące subdyscyplin metodologia nauk o zarządzaniu i jakości oraz zarządzanie strategiczne, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z formułowaniem i realizacją strategii, strategicznym rozwojem organizacji i metodologią badań w naukach społecznych,
 • 4) doświadczenie i znaczące osiągnięcia dydaktyczne (w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu nauk o zarządzaniu, w szczególności metod planowania strategicznego, zarządzania strategicznego, ryzyka strategicznego i doradztwa strategicznego; staż pracy w uczelni na stanowisku nauczyciela akademickiego co najmniej 10 lat, doświadczenie w tworzeniu programów studiów, doświadczenie w zakresie kształcenia zarówno studentów, jak i doktorantów (wypromowanie co najmniej jednego doktora)),
 • 5) doświadczenie i znaczące osiągnięcia w działalności naukowej (w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach, granty, udział z referatami w konferencjach i stażach krajowych/zagranicznych, nagrody za działalność naukową),
 • 6) doświadczenie i znaczące osiągnięcia organizacyjne (np. działania organizacyjne na rzecz jakości dydaktyki, organizacja wydarzeń popularyzujących naukę takich jak konferencje naukowe, seminaria naukowe, nagrody za działalność organizacyjną),
 • 7) doświadczenie w pracy projektowej w charakterze kierownika/kierowniczki projektu grantu finansowanego ze źródeł zewnętrznych,
 • 8) znajomość technik bibliometrycznych oraz narzędzi analizy statystycznej (np. STATA, SPSS),
 • 9) opis planów dalszego rozwoju naukowego,
 • 10) w przypadku zatrudnienia, złożenie oświadczenia pracownika o prowadzeniu działalności naukowej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości,
 • 11) w przypadku zatrudnienia, złożenie oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na zaliczenie do pracowników prowadzących działalność naukową (liczba N) w UEK.

Zakres obowiązków

 • 1) prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim, udział w kształceniu doktorantów,
 • 2) udział w rozwoju kadry naukowej,
 • 3) realizacja badań naukowych mono- i interdyscyplinarnych w ramach grantów krajowych i zagranicznych,
 • 4) przygotowanie i publikacja wyników badań,
 • 5) aplikowanie o zewnętrzne źródła finansowania badań naukowych, udział w realizacji projektów międzynarodowych,
 • 6) współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
 • 7) działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
 • 8) realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Oferujemy

 • Planowane zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy od dnia 1 października 2024 roku na okres 2 lat z możliwością przedłużenia
 • 1) stabilne zatrudnienie oraz ciekawą pracę i możliwość rozwoju zawodowego,
 • 2) szkolenia, w tym językowe,
 • 3) udział w projektach i w konferencjach naukowych, w tym zagranicznych,
 • 4) możliwość poznania wybitnych ludzi,
 • 5) pakiet świadczeń socjalnych,
 • 6) możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie, z pracowniczego programu emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) wniosek własny i życiorys,
 • 2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 • 3) kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego (w przypadku dyplomów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz (jeśli dotyczy) informacja/zaświadczenie o równoważności stopnia naukowego uzyskanego za granicą z odpowiednim polskim stopniem naukowym
 • 4) wykaz doświadczenia praktycznego w zakresie dydaktyki i badań naukowych, w tym szkoleń, staży i stypendiów
 • 5) kopia świadectwa pracy lub zaświadczenie potwierdzające staż pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego
 • 6) informacje i ewentualne opinie na temat: a) zainteresowań naukowych, b) doświadczenia i osiągnięć dydaktycznych, c) doświadczenia i osiągnięć publikacyjnych, d) udziału w wydarzeniach popularyzujących naukę takich jak konferencje naukowe, seminaria naukowe, jak też udział w projektach naukowo-badawczych,
 • 7) oświadczenie lub kopia zaświadczenia potwierdzającego dobrą znajomość języka angielskiego, a dla obcokrajowców również oświadczenie lub kopia zaświadczenia potwierdzającego dobrą znajomość języka polskiego,
 • 8) oświadczenie, że z chwilą podjęcia pracy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy*,
 • 9) oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*,
 • 10) deklaracja kandydata w sprawie oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do pracowników prowadzących działalność naukową (tzw. liczba N) oraz w sprawie oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie naukowej, które reprezentował będzie w przypadku jego zatrudnienia w UEK*,
 • 11) oświadczenie o braku pokrewieństwa na podstawie art. 118 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*,
 • 12) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w trakcie procesu rekrutacji – w załączeniu.
 • *Druki formularzy i oświadczeń można pobrać na stronie: https://bip.uek.krakow.pl/artykuly/203/dokumenty-do-pobrania
 • W przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski należy dołączyć tłumaczenie dokumentu na język polski.

Załączniki