Profesor uczelni stanowisko badawcze

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

konkurs na stanowisko profesora Uniwersytetu (1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy w grupie badawczej) w Katedrze Onkologii

Nasze wymagania

 • posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego,
 • posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku biotechnologia,
 • legitymują się znacznymi i twórczymi osiągnięciami w pracy naukowej, udokumentowanymi dorobkiem naukowym (index Hirscha co najmniej 10),
 • aktywnie uczestniczą w pozyskiwaniu środków na badania naukowe,
 • odbyły staże naukowe w międzynarodowych ośrodkach naukowo-badawczych,
 • posiadają doświadczenie pracy w Laboratorium Genetyki Molekularnej,
 • posiadają umiejętność stosowania sekwencjonowania nowej generacji oraz doświadczenie z zakresu genomiki, transkryptomiki i epigenetyki,
 • posiadają osiągnięcia w pracy dydaktycznej i kształceniu młodej kadry,
 • posiadają znajomość języka angielskiego i polskiego.

Zakres obowiązków

 • zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 115)

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora Uniwersytetu w pełnym wymiarze czasu pracy

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • wymienione w załączniku

Załączniki