Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • archeologia

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w Zakładzie Archeologii Pozaeuropejskiej w Instytucie Archeologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Konkurs nr 81.2024.IA.WNHP.AH z dnia 23.05.2024 r.
Jednostka organizacyjna: Zakład Archeologii Pozaeuropejskiej, Instytut Archeologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Nazwa stanowiska: profesor UWr
Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawczo-dydaktyczna
w dziedzinie: nauki humanistyczne
w dyscyplinie/dyscyplinach: archeologia
Wymiar etatu pełny
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r.
Okres zatrudnienia: nieokreślony
Termin składania dokumentów: 22.06.2024 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu czerwiec/lipiec 2024 r.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku.
 • Stopień doktora habilitowanego.
 • Kompetencje archeologa ze specjalizacją w zakresie archeozoologii.
 • Doświadczenia w archeologii pozaeuropejskiej.
 • Znaczący dorobek naukowy.
 • Doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi pozyskanymi w drodze konkursu.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w językach polskim i angielskim.
 • Prowadzenie badań naukowych.
 • Popularyzacja wiedzy.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W przypadku przekazania nam w aplikacji dobrowolnie innych danych niż jest to niezbędne do uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym, prosimy o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, która może brzmieć: w przypadku danych zwykłych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …” w przypadku danych szczególnych kategorii: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii moich danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …..”
 • Kserokopię dyplomu poświadczającego nadanie stopnia doktora habilitowanego.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 • Spis publikacji za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2023/05/Oswiadczenie-art.-113.pdf).
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl wpisując temat wiadomości: „profesor.81.IA.WNHP.AH”.