Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Miejsce: Częstochowa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne
(umowa o pracę od dnia 01.10.2024 roku, pierwszy etat) na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych UJD w Częstochowie

Nasze wymagania

 • wysoko punktowane artykuły naukowe o zasięgu międzynarodowym, znajdujące się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki, lub w przypadku nauk humanistycznych i prawnych wysoko punktowane artykuły w czasopismach o zasięgu ogólnopolskim, znajdujące się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki,
 • kierowanie projektami uzyskanymi w konkursach na prowadzenie działań naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w rozumieniu Ustawy,
 • osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, tj. organizacja konferencji i wydarzeń naukowych ważnych dla rozwoju dyscypliny i o znacznym wpływie społecznym,
 • organizacja lub udział w różnych formach naukowej współpracy międzynarodowej,
 • wyróżniająca ocena działalności dydaktycznej potwierdzona przez prodziekana właściwego ds. studenckich i dydaktycznych lub posiadanie znaczących kompetencji dydaktycznych mających istotne znaczenie dla dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika lub dla polityki dydaktycznej Uczelni oraz dydaktyki szkoły wyższej w zakresie kierunku, na którym pracownik będzie prowadził zajęcia.
 • minimum stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne lub równorzędny,
 • udokumentowany dorobek naukowy w zakresie fizyki ciała stałego – spektroskopia rentgenowska oraz badań własności optycznych materiałów lub udokumentowane doświadczenie praktyczne w tym zakresie zdobyte poza uczelnią,
 • umiejętność samodzielnego przeprowadzania eksperymentów (kątowo-rozdzielcza XPS, NEXAFS/EXAFS, itp.),
 • doświadczenie w przygotowywaniu projektów badawczych i realizacji badań z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego,
 • znajomość metod obliczeniowych opartych na podejściu DFT dla interpretacji wyników eksperymentalnych,
 • autorstwo lub współautorstwo wysoko punktowanych publikacji (min. 140 pkt.) opublikowanych w ciągu ostatnich 5 lat,
 • posiadanie kompetencji językowych niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim.

Zakres obowiązków

 • Obowiązki zgodne z regulaminem pracy Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do Rektora
 • kwestionariusz osobowy w przypadku zatrudnienia po raz pierwszy (wg wzoru w załączniku nr 3)
 • odpis dyplomu doktora habilitowanego lub dyplomu doktora
 • wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych (wg wzoru w załączniku nr 4) •
 • oświadczenie, że UJD będzie stanowić podstawowe miejsce pracy z dniem zatrudnienia (wg wzoru w załączniku nr 5)
 • deklaracja o dziedzinie i dyscyplinie (wg wzoru w załączniku nr 6)
 • deklaracja o wliczeniu do liczby N (wg wzoru w załączniku nr 7)
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności (wg wzoru w załączniku nr 8) •
 • oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych (wg wzoru w załączniku nr 9)
 • dodatkowo premiowany będzie wykaz publikacji naukowych zaplanowanych do opublikowania afiliowanych przez UJD (wraz z planowanym miejscem publikacji)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
  Armii Krajowej 13/15, pok. 8
  42-200 Częstochowa