Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Miejsce: Radom
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne przy jednoczesnym spełnieniu warunków wskazanych w § 51 ust. 2 Statutu URad. dostępnego w BIP URad.;
 • posiadanie publikacji z Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z zakresu nauk prawnych, w szczególności: prawa i postępowania administracyjnego, prawa publicznego gospodarczego;
 • posiadanie ukończonej wybranej aplikacji prawniczej oraz doświadczenia praktycznego w zakresie wykonywania zawodu potwierdzone praktyką zawodową;
 • dyspozycyjność do prowadzenia zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych;
 • zatrudnienie na podstawowym miejscu pracy;
 • zaangażowanie w prace organizacyjne Uniwersytetu;
 • udział i organizacja konferencji naukowych;
 • znać biegle w mowie i piśmie język polski.

Zakres obowiązków

 • zgodnie z art. 115 ustawy PSWiN
 • zgodnie z Regulaminem pracy URad. - par.17

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego;
 • życiorys (CV);
 • kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy;
 • skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje;
 • wykaz publikacji naukowych;
 • wykaz konferencji w których Kandydat brał udział;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;
 • oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego będzie podstawowym miejscem pracy;
 • zobowiązanie do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 265 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego, Sekretariat Wydziału Prawa i Administracji, Radom, ul. Chrobrego 31, pok. Nr 150 do dnia 25 czerwca 2024 r.