Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki socjologiczne

Opis stanowiska

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna dysponować wiedzą z zakresu nauk społecznych, w dyscyplinie nauki socjologiczne, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w dorobku naukowo-badawczym i dydaktycznym w zakresie: socjologii ogólnej, teorii socjologicznych, metodologii badań społecznych, socjologii wiedzy i socjologii kultury. Oczekuje się, że kandydat/ka będzie legitymował/a się wykształceniem z zakresu nauk społecznych i socjologii (potwierdzonych dyplomami, w tym dyplomem uzyskania stopnia doktora habilitowanego nauk socjologicznych).

Nasze wymagania

 • • stopień naukowy doktor habilitowany,
 • • udokumentowany dorobek naukowy z zakresu: nauk społecznych, w dyscyplinie nauki socjologiczne,
 • • udokumentowany dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny z zakresu socjologii ogólnej, teorii socjologicznych, metodologii badań społecznych, socjologii wiedzy i socjologii kultury.
 • • dobra znajomość języka angielskiego (min. B2+),
 • • doświadczenie dydaktyczne w uczelni wyższej (min. 5 lat),
 • • doświadczenie w zakresie samodzielnych lub zespołowych projektów badawczych (min. 3 projekty),
 • • kandydat/ka powinien/powinna spełniać wymogi formalne członkostwa w Radzie Dyscypliny Naukowej Nauki Socjologiczne w UKSW.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie działalności naukowej na rzecz Uniwersytetu, zgodnie ze złożonym oświadczeniem o prowadzeniu działalności naukowej w dziedzinie/dziedzinach i dyscyplinie/dyscyplinach naukowych lub artystycznych i uczestniczenie w kształceniu doktorantów
 • Prowadzenie działalności dydaktycznej - kształcenie i wychowywanie studentów, uczestniczenie w kształceniu doktorantów
 • Uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Uniwersytetu i jego jednostek organizacyjnych

Oferujemy

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • zgłoszenie do konkursu;
 • 2) podanie do JM Rektora UKSW o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni z uzasadnieniem; Na podaniu należy złożyć oświadczenie: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO - 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1 przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w celu prowadzenia przez Uniwersytet procesu rekrutacji”;
 • życiorys/CV/;
 • odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora;
 • odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego;
 • wykaz dorobku naukowego i dydaktycznego - lista publikacji z ostatnich 5-ciu lat, w tym informacje o wydanych monografiach, artykułach, recenzjach, czynnym udziale w konferencjach krajowych i międzynarodowych, organizowaniu konferencji, sympozjów i seminariów naukowych, uczestnictwie w badaniach naukowych oraz osiągnięciach w kształceniu studentów;
 • lista wypromowanych magistrów i doktorów z ostatnich 5-ciu lat;
 • informacja o dorobku organizacyjnym;
 • oświadczenie, że w razie wygrania konkursu i zatrudnienia w UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy;
 • oświadczenie o przypisaniu do dyscypliny/dyscyplin naukowych (Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 4/2020 r. w sprawie szczegółowych warunków wszczęcia procedur konkursowych na stanowiska badawczo-dydaktyczne, dydaktyczne i badawcze w UKSW z późniejszymi zmianami);
 • oświadczenie o zobowiązaniu do złożenia projektu badawczego w przypadku zatrudnienia w UKSW (Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 4/2020);
 • ewentualnie inne dokumenty według uznania kandydata.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Osobiście lub pocztą na adres Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW ul. Wóycickiego 1/3, bl. 23, p. 221, 01-938 Warszawa z dopiskiem „KONKURS” oraz w wersji elektronicznej na adres wse@uksw.edu.pl.