Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Historycznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • archeologia

Opis stanowiska

Profesor uczelni- nauki humanistyczne, dyscyplina archeologia

Nasze wymagania

 • • Posiadanie stopnia co najmniej doktora habilitowanego w dyscyplinie archeologii lub nauk o kulturze i religii oraz tytułu magistra w dyscyplinie archeologia
 • • Doświadczenie w prowadzeniu badań z zakresu archeologii okresu wpływów rzymskich i archeologii współczesności oraz nauk o kulturze i religii
 • • Dorobek naukowy w zakresie archeologii współczesności oraz nauk o kulturze i religii udokumentowany publikacjami oraz innymi osiągnięciami naukowymi
 • • Posługiwanie się biegle językiem polskim
 • • Posiadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć dydaktycznych

Mile widziane

 • • Doświadczenie w kierowaniu projektami naukowymi lub uczestnictwo w projektach naukowych.
 • • Doświadczenie dydaktyczne z zakresu archeologii współczesności oraz antropologii kulturowej, muzealnictwa i popularyzacji dziedzictwa kulturowego wśród społeczności lokalnych
 • • Udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych

Zakres obowiązków

 • • Prowadzenie działalności badawczo-dydaktycznej
 • • Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. Z 2023 r., poz. 742 ze zm.)
 • • Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa wewnętrznego UKSW, w tym w szczególności tych zawartych w regulaminie pracy UKSW
 • • Prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze określonym przez pensum
 • • Terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów
 • • Opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć
 • • Przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo
 • • Prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych: m.in. Realizacja grantów badawczych, kierowanie programem badawczym lub uczestnictwo w międzynarodowym programie badawczym, autorstwie lub współautorstwie monografii i publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych
 • • Pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach

Oferujemy

 • • Środowisko badawcze i niezależność w pracy badawczej
 • • Pomoc w ubieganiu się o krajowe i zagraniczne granty badawcze
 • • Przyjazne środowisko pracy
 • • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. Trzynastka)
 • • Pakiet socjalny

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • zgłoszenie do konkursu
 • • podanie do JM Rektora UKSW o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni z uzasadnieniem
 • • Na podaniu należy dopisać: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO - 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1 przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w celu prowadzenia przez Uniwersytet procesu rekrutacji”
 • • życiorys/CV
 • • odpis dyplomu o nadaniu tytułu/stopnia naukowego DOKTORA HABILITOWANEGO
 • • wykaz dorobku naukowego i/lub dydaktycznego - w tym lista publikacji (w zależności od stanowiska - z uwzględnieniem wymogów niniejszego Zarządzenia) z ostatnich 5-ciu lat, w tym informacje o wydanych monografiach, artykułach, recenzjach, czynnym udziale w konferencjach krajowych i międzynarodowych, a także uczestnictwie w badaniach naukowych
 • • informacja o dorobku organizacyjnym
 • • oświadczenie, że UKSW będzie podstawowym miejscem pracy oraz oświadczeń zgodnie z Załącznikami 1-2 do Zarządzenia 46/2018 Rektora UKSW z dnia 15 października 2018, załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 23/2021 Rektora UKSW z dnia 7 kwietnia 2021 r.
 • • ewentualnie inne dokumenty według uznania kandydata

Załączniki