Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Akademia Sztuki w Szczecinie Katedra Kuratorstwa i Realizacji Wystaw na Wydziale Malarstwa
Akademia Sztuki w Szczecinie
 • Miejsce: Szczecin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Nasze wymagania

 • legitymowanie się stopniem doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie: historia sztuki
 • dorobek publikacyjny
 • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkolnictwie wyższym
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej w języku angielskim
 • odbyte staże zagraniczne
 • doświadczenie w prowadzeniu lub uczestniczeniu w realizacji projektów badawczych finansowanych w drodze konkursów ze strony instytucji krajowych lub zagranicznych
 • doświadczenie kuratorskie w zakresie organizacji wystaw sztuki współczesnej

Zakres obowiązków

 • przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • przeprowadzanie egzaminów, zaliczeń, kolokwiów bądź innych form weryfikacji zakładanych efektów uczenia się, a także udział w egzaminach komisyjnych,
 • sprawowanie opieki promotorskiej nad przygotowywaniem przez studentów prac dyplomowych
 • recenzowanie prac dyplomowych oraz udział w komisjach przeprowadzających egzaminy dyplomowe
 • opracowywanie i aktualizowanie sylabusów do prowadzonych zajęć
 • uczestniczenie w doskonaleniu oferty dydaktycznej
 • wykonywanie obowiązkowego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych
 • oraz inne zadania i obowiązki określone szczegółowym zakresem obowiązków

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • zgłoszenie udziału w konkursie,
 • życiorys zawodowy oraz kwestionariusz osobowy
 • odpis dyplomów ukończenia studiów
 • kandydat w grupie badawczo-dydaktycznej powinien udokumentować pięcioletni znaczący dorobek naukowo-artystyczny
 • oświadczenie, że Akademia Sztuki w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy
 • oświadczenie w trybie art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • wszelkie dodatkowe informacje (w formie dokumentów lub publikacji, które mogą mieć znaczenie w ocenie dodatkowych umiejętności związanych z rozstrzygnięciem konkursu)
 • w przypadku obcokrajowców ubiegających się o zatrudnienie w ramach konkursu, wymagana jest znajomość języka polskiego

Załączniki