Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Sztuk Wizualnych
Uniwersytet Opolski
 • Miejsce: Opole
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Opis stanowiska

OGŁOSZENIE – KONKURS NA ZATRUDNIENIE W CHARAKTERZE NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

WNIOSKODAWCA
Dr hab. Magdalena Hlawacz, prof. UO – dyrektorka Instytutu Sztuk Wizualnych

JEDNOSTKA: Uniwersytet Opolski
INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

DYSCYPLINA NAUKOWA LUB ARTYSTYCZNA
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

STANOWISKO Profesor uczelni

Nasze wymagania

 • 1. Posiadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
 • 2. Udokumentowany dorobek artystyczny adekwatny do stopnia rozwoju kariery artystyczno-naukowej w postaci udział w wystawach, konkursach, akcjach artystycznych, realizacji z zakresu sztuki
 • 3. Kandydaci na stanowisko powinni być przygotowani do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu grafika warsztatowej i cyfrowej.
 • 4. Minimum 10 letnie doświadczenia w pracy dydaktycznej w szkolnictwie wyższym
 • 5. Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów artystycznych
 • 6. Umiejętność pracy w zespole, zdolności organizacyjne w zakresie projektów artystycznych i wystawienniczych
 • 7. Doświadczenie kuratorskie w obszarze sztuki
 • 8. Udział w warsztatach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych krajowych i międzynarodowych
 • 9. Doświadczenie w koordynowaniu międzynarodowych projektów artystycznych
 • 10. Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
 • 11. Dobra znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych i pracę artystyczno-naukową
 • 12. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu sztuki w j. angielskim
 • 13. Posiadane umiejętności praktyczne: ●praca w klasycznych i cyfrowych technikach graficznych, ●znajomość oprogramowania Adobe; ●umiejętność pracy z aparaturą rejestrującą obraz wideo i fotograficzny; ●edycja i postprodukcja materiałów fotograficznych i wideo; ●biegła obsługa systemów operacyjnych Windows oraz Mac OS X
 • 14. Posiadane kompetencje społeczne: ●umiejętność radzenia sobie i podejmowania decyzji w sytuacjach stresujących; ●umiejętność zarządzania czasem; ●zdolności komunikacyjne (interpersonalne)
 • 15. Umiejętności organizacyjne
 • 16. Znajomość zagadnień związanych z prawami autorskimi

Zakres obowiązków

 • 1. aktywny udział w prowadzeniu badań naukowo-artystycznych w dyscyplinie naukowej Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
 • 2. prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z przydziałem czynności
 • 3. udział w pracach organizacyjnych Uczelni związanych z procesem dydaktycznym oraz działalnością naukową-artystyczną
 • 4. wykonywanie obowiązków zawartych w szczegółowym przydziale zadań na dany rok akademicki

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie o zatrudnienie w Instytucie Sztuk Wizualnych UO skierowane do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Opolskiego.
 • 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie www.uni.opole.pl http://bsp.uni.opole.pl/zadania-bsp-dokumenty/
 • 3. CV
 • 4. Dokumenty poświadczające uzyskanie stopnia doktora habilitowanego, dyscyplina sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
 • 5. Wykaz dorobku artystycznego, uwzględniający udział w wystawach indywidualnych, zbiorowych, projektach artystycznych, przeglądach sztuki, uzyskane nagrody i wyróżnienia
 • 6. Portfolio w wersji elektronicznej
 • 7. Oświadczenie o stopniu znajomości języka polskiego lub certyfikaty (dotyczy obcokrajowców)
 • 8. Oświadczenie o stopniu znajomości języka angielskiego lub certyfikaty
 • 9. Oświadczenie stwierdzające że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.
 • 10. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępne na stronie www.uni.opole.pl https://www.uni.opole.pl/biblioteka/docs/rodo2019/INFORMACJA-dla-kandydatow-do-pracy-2019.pdf
 • 11. Oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym (o niekaralności).
 • 12. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600)
 • 13. oświadczenie zgodnie z Zarządzeniem 28/2024 Rektora UO z dn. 22.03.2024 r. https://monitor.uni.opole.pl/zarzadzenie/wprowadzenia-zasad-przedkladania-dokumentow-z-krajowego-rejestru-karnego-oraz-innych-dokumentow-przez-studentow-pracownikow-doktorantow-szkoly-doktorskiej-oraz-innych-osob-w-zwiazku-z-obowiazkami-wy/

Weź udział w rekrutacji

 • Dok. (z dopiskiem: Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Opolskiego) można składać osobiście do dnia 12.07.2024 r. lub przesłać pocztą na Wydział Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, ul. Wrocławska 4, 45-707 Opole