Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Opis stanowiska

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego (minimum B2) w mowie i piśmie,
 • wiedza i umiejętności praktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim z zakresu projektowania architektoniczno – budowlanego oraz budownictwa zrównoważonego w języku polskim i angielskim,
 • gotowość do prowadzenia prac dyplomowych z zakresu projektowania architektoniczno – budowlanego i urbanistycznego, budownictwa zrównoważonego oraz przedmiotów powiązanych tematycznie, realizowanych na kierunku architektura oraz budownictwo, w tym Civil Engineering,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, oraz programów do projektowania (AutoCAD, ArchiCAD, Revit)
 • uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej oraz konstrukcyjno – budowlanej do projektowania bez ograniczeń,
 • opublikowanie co najmniej 25 artykułów naukowych lub monografii naukowych, które ukazały się w czasopismach lub wydawnictwach ujętych w obowiązującym dla roku ich opublikowania wykazie Ministerstwa Edukacji i Nauki, w tym co najmniej, 15 artykułów naukowych w czasopismach z bazy Journal Citation Reports (JCR), a po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego co najmniej 5 artykułów naukowych lub monografii naukowych, które ukazały się w czasopismach lub wydawnictwach ujętych w obowiązującym dla roku ich opublikowania wykazie, w tym co najmniej 3 artykuły naukowe w czasopismach z bazy JCR,
 • kierowanie projektem badawczym w przeszłości lub obecnie
 • promotor w co najmniej jednym przewodzie doktorskim lub postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora lub sprawowanie opieki naukowej jako promotor doktoranta w szkole doktorskiej lub sporządzenie co najmniej jednej recenzji rozprawy doktorskiej lub w postepowaniu habilitacyjnym,
 • uzyskanie pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW – uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w Instytucie Inżynierii Lądowej SGGW.

Mile widziane

 • widoczna aktywność badawcza o zasięgu międzynarodowym; w tym mile widziane odbycie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym,
 • umiejętność pracy w zespole oraz dyspozycyjność, w tym gotowość do prowadzenia zajęć w trybie niestacjonarnym, w weekendy,

Zakres obowiązków

 • prowadzenie prac dyplomowych z zakresu budownictwa zrównoważonego, projektowania architektoniczno – budowlanego oraz przedmiotów powiązanych tematycznie
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w obydwu językach - polskim i angielskim
 • prowadzenie zajęć w trybie niestacjonarnym
 • publikowanie artykułów naukowych

Oferujemy

 • 36 dni urlopu
 • bezpłatna opieka zdrowotna w Zakładzie Opieki Zdrowotnej (NZOZ SGGW)
 • zniżki na karnety na siłownię i zajęcia aerobiku w Centrum Sportu SGGW

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora o zatrudnienie na ww. stanowisko,
 • życiorys zawodowy;
 • odpis dyplomu;
 • wykaz artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku;
 • niezbędne dokumenty potwierdzające pozostałe wymagania;
 • oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, które można uzyskać: e-mail: wanda_kos@sggw.edu.pl

Załączniki