Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA WAT
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Miejsce: WARSZAWA
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

stanowisko profesora uczelni (badawczo-dydaktycznego) usytuowane jest w strukturach Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT. Do podstawowych zadań, w ramach wskazanego stanowiska, należy:
– prowadzenie zajęć ze studentami z kierunku studiów Zarządzanie oraz studentami z innych kierunków studiów WAT w przedmiotach zgodnych z wymienionymi w ogłoszeniu (Zarządzania innowacjami i jakością, Zarządzania projektami, Zarządzania startupami, Podstaw zarządzania i przedsiębiorczości oraz Ochrony własności intelektualnej);
– uczestniczenie w procesie dyplomowania studentów oraz innych procesach dydaktycznych i administracyjnych związanych z kształceniem studentów;
– prowadzenie prac badawczych w zakresie dyscypliny: nauka o zarządzaniu i jakości oraz publikowanie ich efektów w wysokopunktowanych czasopismach z listy MNiSW.

Nasze wymagania

 • spełnianie wymagań określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości
 • zaawansowana wiedza z zakresu teorii i praktyki współczesnego zarządzania
 • udokumentowany dorobek naukowy i publikacyjny w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości
 • doświadczenie w pracy dydaktyczno-naukowej w uczelni wojskowej lub cywilnej w zakresie nauki o zarządzaniu i jakości, a zwłaszcza: zarządzania innowacjami i jakością, zarządzania projektami oraz zarządzania startupami, przedsiębiorczości i zarządzania
 • doświadczenie w kierowaniu i realizowaniu prac naukowo-badawczych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
 • gotowość do uczestniczenia w pracach naukowo-badawczych prowadzonych w środowisku krajowym i międzynarodowym
 • doświadczenie w prowadzeniu prac dyplomowych, licencjackich, inżynierskich i magisterskich
 • dobra znajomość przynajmniej jednego języka konferencyjnego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami
 • w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć ze studentami na kierunku Zarządzanie, zwłaszcza w zakresie: zarządzania innowacjami i jakością, zarządzania projektami oraz zarządzania startupami
 • prowadzenie wykładów i ćwiczeń na różnych kierunkach studiów we wskazanym zakresie, w szczególności z zakresu Podstaw zarządzania i przedsiębiorczości oraz Ochrony własności intelektualnej
 • prowadzenie seminariów dyplomowych i uczestniczenie w procedurach dyplomowania studentów na kierunku Zarządzanie
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz procesów badawczo - dydaktycznych
 • prowadzenie badań naukowych w zakresie dyscypliny: nauka o zarządzaniu i jakości
 • publikowanie wyników badań w wysoko punktowanych polskich i zagranicznych czasopismach naukowych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
 • wykaz publikacji z ostatnich 5 lat, wraz z aktualną punktacją określoną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • liczba cytowań oraz Index Hirsha według bazy Web of Science i Google Scholar
 • wniosek o zatrudnienie do Rektora WAT
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
 • oświadczenie, czy Wojskowa Akademia Techniczna będzie podstawowym miejscem pracy
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; korzystaniu z pełni praw publicznych; braku skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz braku ukarania karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo i szkolnictwie wyższym i nauce
 • klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o pracę w WAT
 • kwestionariusz osobowy
 • oświadczenie osoby podejmującej zatrudnienie - o braku przeciwskazań do rozpoczęcia pracy w jednostce organizacyjnej lub zespole pracowników Akademii
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje i dotychczasowy przebieg pracy zawodowej – kserokopia

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • − osobiście:
  Wojskowa Akademia Techniczna,
  Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania;
  budynek 135, pok. 029,
  00-908 Warszawa 46,
  ul. gen. Kaliskiego 2;

  − listownie:
  Wojskowa Akademia Techniczna,
  Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania,
  00-908 Warszawa 46,
  ul. gen. Kaliskiego 2