Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Centrum Zaawansowanych Technologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Miejsce: Poznań
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na pełen etat w Centrum Zaawansowanych Technologii (prowadzenie zajęć dydaktycznych na UAM).
Oczekuje się, że kandydat(ka) prowadzić będzie badania naukowe i publikować ich wyniki w renomowanych czasopismach naukowych, wykazywać istotną aktywność w pozyskiwaniu grantów, z zaangażowaniem prowadzić zajęcia dydaktyczne, a także angażować się w prace organizacyjne Centrum Zaawansowanych Technologii UAM.
Tematyka naukowa obejmuje zagadnienia z zakresu chemii polimerów.

Nasze wymagania

  • Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 t.j. z późn. zm.) oraz spełniające następujące wymagania: 1. posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie chemia lub w naukach pokrewnych; 2. udokumentowany znaczący dorobek naukowy z nauk chemicznych, w postaci publikacji naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach i wydawnictwach; 3. aktywny udział w krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach/sympozjach naukowych (wystąpienia z referatami ustnymi; pobyty/stypendia/wizyty studyjne/staże w uczelniach i/lub instytucjach zagranicznych (przynajmniej 12 miesięczne), nagrody, wyróżnienia) 4. doświadczenia w pracy projektowej w charakterze kierownika/kierowniczki projektu, wykonawcy/wykonawczyni grantu finansowanego ze źródeł zewnętrznych 5. Kompetencje dydaktyczne w zakresie nauk chemicznych 6. Doświadczenie oraz ogólna wiedza z chemii polimerów 7. Spełnienie wymagań językowych określonych w pkt. IV 8. Motywacja do pracy naukowej, samodzielność, komunikatywność
  • IV) Wymagania językowe : 1. język angielski – płynny (na poziomie min. B2), pozwalający na pisanie publikacji naukowych i wygłaszanie prezentacji konferencyjnych, prowadzenie zajęć 2. język polski – ojczysty lub płynny, pozwalający na wypełnianie obowiązków organizacyjnych i dydaktycznych

Zakres obowiązków

  • wg Regulaminu pracy UAM

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • 1. Zgłoszenie kandydata do konkursu kierowane do prorektora ogłaszającego konkurs; 2. Curriculum Vitae; 3. Dyplomy lub zaświadczenia wydane przez uczelnie potwierdzające wykształcenie i posiadane stopnie lub tytuł naukowy (w przypadku stopni naukowych uzyskanych zagranicą - dokumenty muszą spełniać kryteria równoważności określone w art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 t.j. z późn. zm.) 4. Informacja o osiągnięciach badawczych i dydaktycznych: -wykaz publikacji, -wykaz wystąpień konferencyjnych, -wykaz prowadzonych zajęć dydaktycznych, -informacja o odbytych szkoleniach, uzyskanych certyfikatach, -informacja o odbytych stażach naukowych z podaniem czasu trwania stażu, -informacja o współpracy z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, -informacja (potwierdzona odpowiednim pismem lub wydrukiem z bazy danych) o uzyskanych grantach i złożonych wnioskach o finansowanie badań naukowych z określeniem rodzaju grantu oraz charakteru udziału (kierownik, główny wykonawca) 5. Opis planów badawczych na kolejne 4 lata (maksymalnie 2 strony) 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następującej treści : Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji."; Zgłoszenie będzie rozpatrywane tylko w przypadku podpisania w/w zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załączniki