Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Opis stanowiska

złożone konstrukcje betonowe, mechanika teoretyczna, mechanika budowli, konstrukcje prefabrykowane, bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji budowlanych

Nasze wymagania

 • spełnienie wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 2 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018r., pozycja 1668.)
 • posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport
 • udział w projektach naukowo-badawczych oraz popularyzacji wyników badań naukowych
 • doświadczenie w przygotowywaniu wniosków i pozyskiwaniu finansowania projektów naukowo-badawczych
 • doświadczenie w prowadzeniu prac naukowo-badawczych we współpracy między instytucjonalnej i interdyscyplinarnej
 • doświadczenie dydaktyczne w zakresie przedmiotów: złożone konstrukcje betonowe, mechanika teoretyczna, mechanika budowli, konstrukcje prefabrykowane, bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji budowlanych
 • doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych metod dydaktycznych
 • znajomość programów służących do zastosowania BIM w budownictwie
 • znajomość języka angielskiego na poziomie niezbędnym do prowadzenia zajęć dydaktycznych i działalności naukowej
 • doświadczenie w prowadzeniu prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich w ilości min. 100
 • uzyskane prawo własności przemysłowej dla min 1 zgłoszenia patentowego
 • rozpoznawalny dorobek naukowy, co najmniej 50 publikacji naukowych zgodnie z aktualnym i/lub poprzednim wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze minimum 100% pensum określonego dla stanowiska profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
 • prowadzenie prac badawczych w zakresie dyscypliny inżynieria lądowa i transport, ze szczególnym uwzględnieniem złożonych konstrukcji żelbetowych oraz elementów prefabrykowanych, budownictwa
 • aktywne uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych
 • kierowanie inżynierskimi i magisterskimi pracami dyplomowymi
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz procesu dydaktycznego i działalności naukowej
 • realizacja zadań bieżących zleconych przez przełożonych, związanych z posiadanymi kompetencjami i zajmowanym stanowiskiem

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Wojskowej Akademii Technicznej
 • kwestionariusz osobowy
 • życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie, że Wojskowa Akademia Techniczna będzie podstawowym miejscem pracy
 • klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o pracę w WAT

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, 00-908 Warszawa , ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
  • osobiście u p. Małgorzaty Fazan,Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, 00-908 Warszawa , ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,bud. 58 p. 3,