Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko Profesora Uczelni w Instytucie Prawa, Ekonomii i Administracji

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora habilitowanego, w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych
 • specjalizacja z zakresu: historii administracji i historii prawa
 • legitymowanie się dorobkiem naukowym (w tym w j. angielskim i niemieckim) z zakresu najnowszej historii ustroju i prawa Polski, administracji państw totalitarnych w XX wieku, zbrodni wojennych i ludobójstwa oraz edytorstwa źródeł historyczno-prawnych
 • legitymowanie się co najmniej 5-letnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej
 • udział w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów
 • udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych

Zakres obowiązków

 • realizacja zadań związanych z kształceniem studentów
 • aktywne uczestnictwo w życiu organizacyjnym środowiska akademickiego, w tym w działalności organizacyjnej na rzecz Instytutu
 • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w językach obcych
 • udział w projektach naukowo-badawczych, w tym finansowanych ze źródeł zewnętrznych
 • publikowanie wyników badań w monografiach naukowych oraz czasopismach o zasięgu krajowym i zagranicznym w językach: polskim i obcych
 • realizacja zadań i wykonywanie obowiązków powierzonych przez przełożonych

Oferujemy

 • praca w uczelni wyższej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu
 • kwestionariusz osobowy, życiorys (CV)
 • kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych i dyplomów potwierdzających uzyskanie stopni naukowych (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art. 328 ustawy z 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.);
 • wykaz publikacji (z ostatnich 4 lat)
 • wykaz projektów badawczych, w realizacji których brał(a) udział kandydat (ka)
 • kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu)
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 742, z późn. zm.)
 • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 742, z późn. zm.)
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata na pracownika w procesie rekrutacyjnym

Załączniki