Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Miejsce: Częstochowa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki farmaceutyczne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne (umowa o pracę od dnia 1.10.2024 roku, pierwszy etat) na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych UJD w Częstochowie

Nasze wymagania

 • wysoko punktowane artykuły naukowe o zasięgu międzynarodowym, znajdujące się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki, lub w przypadku nauk humanistycznych i prawnych wysoko punktowane artykuły w czasopismach o zasięgu ogólnopolskim, znajdujące się w bazach parametrycznych uznanych,
 • kierowanie projektami uzyskanymi w konkursach na prowadzenie działań naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w rozumieniu Ustawy,
 • osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, tj. organizacja konferencji i wydarzeń naukowych ważnych dla rozwoju dyscypliny i o znacznym wpływie społecznym,
 • organizacja lub udział w różnych formach naukowej współpracy międzynarodowej,
 • wyróżniająca ocena działalności dydaktycznej potwierdzona przez prodziekana właściwego ds. studenckich i dydaktycznych lub posiadanie znaczących kompetencji dydaktycznych mających znaczenie dla dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika lub dla polityki dydaktycznej UJD oraz dydaktyki szkoły wyższej w zakresie kierunku, na którym pracownik będzie prowadził zajęcia.
 • posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne lub w dyscyplinie nauki medyczne;
 • specjalizacja w zakresie farmacji klinicznej i/lub farmakologii;
 • autorstwo lub współautorstwo artykułów naukowych o zasięgu międzynarodowym, znajdujących się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki w zakresie farmakologii eksperymentalnej i klinicznej oraz patofizjologii;
 • organizacja lub udział w różnych formach współpracy naukowej;
 • znajomość technik badawczych wykorzystywanych m.in. w klinicznej ocenie aktywności autonomicznego układu nerwowego oraz udokumentowane doświadczenie i szkolenia umożliwiające planowanie i realizowanie projektów badawczych;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej z przedmiotów tj. farmakokinetyka, patofizjologia, farmakologia, farmakologia kliniczna, farmacja kliniczna;
 • doświadczenie w opracowaniu materiałów dydaktycznych/skryptów/rozdziałów w monografiach dla studentów kierunków medycznych;
 • kompetencje językowe niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim;
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie dyplomu w zakresie farmakoekonomiki, prawa medycznego i bioetyki oraz higieny i epidemiologii.

Zakres obowiązków

 • Obowiązki zgodne z regulaminem pracy Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do Rektora
 • kwestionariusz osobowy w przypadku zatrudnienia po raz pierwszy (wg wzoru w załączniku nr 3)
 • odpis dyplomu doktora (co najmniej)
 • wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych (wg wzoru w załączniku nr 4)
 • oświadczenie, że UJD będzie stanowić podstawowe miejsce pracy z dniem zatrudnienia (wg wzoru w załączniku nr 5)
 • deklaracja o dziedzinie i dyscyplinie (wg wzoru w załączniku nr 6)
 • deklaracja o wliczeniu do liczby N (wg wzoru w załączniku nr 7)
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności (wg wzoru w załączniku nr 8)
 • oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych (wg wzoru w załączniku nr 9)
 • dodatkowo premiowany będzie wykaz publikacji naukowych zaplanowanych do opublikowania afiliowanych przez UJD (wraz z planowanym miejscem publikacji)

Załączniki