Profesor uczelni

Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach
Najnowsze ogłoszenia

PCB-1222A-114/2020
R E K T O R
UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Komunikacji Medialnej Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach
na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz w Statucie UMCS z dnia 29 maja 2019 r. ze zm.

I. KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ:
– posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa;
– posiadanie znaczących osiągnięć naukowych, w szczególności monografii naukowej, artykułów naukowych opublikowanych w prestiżowych czasopismach naukowych, artykułów w recenzowanych materiałach pokonferencyjnych, w zakresie język publiczny, komunikacja językowa, pragmatyka i semantyka języka polskiego;
– posiadanie poświadczonej aktywności dydaktycznej i organizacyjnej w zakresie promocji języka publicznego;
– dodatkowo w przypadku kandydata posiadającego stopień doktora habilitowanego – sprawowanie funkcji promotora
w co najmniej jednym postępowaniu o nadanie stopnia doktora lub sporządzenie co najmniej jednej recenzji
w postępowaniu habilitacyjnym lub doktorskim albo pozyskanie środków zewnętrznych na działalność badawczą
lub dydaktyczną w Uniwersytecie;
– dodatkowo w przypadku kandydata posiadającego stopień doktora – posiadanie szczególnych osiągnięć naukowych, kierowanie zespołem realizującym międzynarodowy lub krajowy projekt badawczy przyznany przez instytucje centralne
w postępowaniu konkursowym oraz pozyskanie środków zewnętrznych na działalność naukową w Uniwersytecie.

II. ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ:
– podanie skierowane do JM Rektora UMCS;
– odpis dyplomu doktora albo inny dokument potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora;
– kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;
– wykaz publikacji naukowych;
– wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
– referencje o predyspozycjach do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego;
– oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.);
– oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;
– oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

III. WARUNKI ZATRUDNIENIA:
– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę od dnia 1 lutego 2021 r. na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.

IV. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
Wydział Politologii i Dziennikarstwa, pok. A.4.37
ul. Głęboka 45, 20-612 Lublin

Termin składania dokumentów upływa w dniu 4 stycznia 2021 r. (do godz. 13.00) – decyduje data wpływu dokumentów.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 11 stycznia 2021 r.

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.
Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.
Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie – Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu.
Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to
z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.
Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo
do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie
z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@poczta.umcs.lublin.pl

PROREKTOR

dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS

Lublin, dnia 30 listopada 2020 r.